Dynamische agenda Tafel Ruimte & Infra blijft ‘werk in uitvoering’

 
De Tafel Ruimte & Infra voor Logistiek viert in februari haar eerste verjaardag. Er komen meer verjaardagen; eind 2015 is besloten om de brede coalitie voort te zetten. Partijen buigen zich ook dit jaar actief over zes thema’s die groei en innovatie van de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ondersteunen. Uitgangspunt is de lange termijn agenda die eind december is besproken door de Amsterdam Logistics Board.

De Tafel Ruimte & Infra (R&I) nam begin 2015 het stokje over van het programma Amsterdam Connecting Trade (ACT). Zes thema’s werden geïdentificeerd die zowel kansen als uitdagingen bieden voor een innovatieve en bloeiende logistiek in de regio. Die thema’s zijn:

  • De positie in internationale netwerken en achterlandverbindingen.
  • Missing links en betere benutting van de regionale infrastructuur.
  • Borging van ruimte voor digitale of data infrastructuur.
  • De transitie naar een circulaire economie.
  • Internationaal concurrerende werklocaties voor handel en logistiek.
  • Efficiënte en schone city logistiek als belangrijke drager voor een leefbare stad en regio.

Brede coalitie
Een brede coalitie van regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven heeft zich in 2015 gebogen over de vraag waar – uitgaande van de thema’s – een strategische agenda voor de regionale logistiek uit zou moeten bestaan. De kracht van de coalitie zat hierbij in de diversiteit van partijen: onder meer de gemeenten Lelystad, Haarlemmermeer en Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Hogeschool van Amsterdam en TNO, AMS-IX, NL-ix, Schiphol Group, ACN, KLM, Herik Rail, Alliander, Verkade, PostNL, Tata Steel, FloraHolland en Peter Appel Transport werkten mee.

Dynamische agenda
In 2015 is flink doorgepakt. De coalitie kwam in verschillende samenstellingen samen om door
scrumsessies scherp te krijgen welke maatregelen en investeringen in ruimte en infrastructuur nodig zijn om groei in de regionale logistiek te faciliteren. Het eindresultaat van de sessies is onlangs gepresenteerd aan de Amsterdam Logistics Board met het stuk ‘Naar een dynamische agenda. Ruimte en Infra voor Logistiek’. Het doel is helder; de regio moet een logistieke marktplaats worden die de MRA helpt zich te ontwikkelen tot Europese topregio in 2030. Het middel: samenwerking en connectiviteit (fysieke, digitale en economische connectiviteit en connectiviteit van mensen) via een agenda die vooral dynamisch is. Arjen Donkersloot is programmamanager R&I: “We zitten met de agenda in een proces van grote veranderingen. De doorlooptijd van businessmodellen wordt steeds korter, terwijl de ontwikkeltijd van ruimte & infrastructuur op zijn best gelijk blijft. Dit vraagt om een proactieve houding, waarbij partijen samen vooruit blijven kijken en afwegingen blijven maken welke maatregelen en investeringen nodig zijn. De agenda is dus geen statisch document, maar een werkboek.”

Herijken
Tijdens de scrumsessies stond de vraag centraal waar nieuwe projecten kunnen/moeten worden opgestart of onderzocht, partijen worden samen gebracht of waar bij bestaande projecten bijsturing, ondersteuning of slechts monitoring gewenst is. Daarbij is aansluiting gezocht bij lokale, regionale, nationale en Europese plannen en toekomstvisies. De coalitie wil expliciet niet het wiel opnieuw uitvinden of achter zaken aanjagen waar de tijd nog niet rijp voor is. Donkersloot: “3D printing kan een enorme invloed krijgen op de logistiek en daarmee op de vraag naar werklocaties en de infrastructuur. Maar de technologische ontwikkeling verloopt langzaam en de onzekerheden zijn groot. We monitoren dit onderwerp en blijven alert voor het geval de ontwikkelingen, bijvoorbeeld in Aerospace, weer in een stroomversnelling komen. Met een dynamische agenda kunnen we wendbaar zijn en snel en doelgericht inspelen op de actualiteit. Het is dan ook zaak dat we de agenda geregeld herijken.”

Het verschil

Naast nieuwe projecten bestaat de dynamische agenda uit een overzicht van zaken waar al in wordt geïnvesteerd. Zo wordt op de achtergrond het project OLV Greenport bij FloraHolland ondersteund. Ook zal met een logistieke bril worden gekeken naar de werkzaamheden van Plabeka die vraag en aanbod van werklocaties in de MRA coördineert. Donkersloot: “De stad rukt op en ín de stad is city logistics een onderwerp dat volop leeft.” Een belangrijke vraag is of er ruimte blijft voor bedrijvigheid en waar bijvoorbeeld ruimte is voor de intensieve food-, afval- en bouwlogistiek die gericht is op de stad. Op dat gebied bestaan er al veel initiatieven van overheid en marktpartijen. “Op basis van het Manifest Westas wordt gewerkt aan een innovatieve circulaire economie en logistiek in de regio. De gemeente Amsterdam heeft de Afvalnota gepubliceerd, werkt aan een eigen agenda Stadslogistiek en er is het Convenant Slim en Schoon door de stad. Voor ons is het zaak niet in de weg te lopen en te kijken waar we een bijdrage kunnen leveren.”

Amsterdam Logistics Board

De Amsterdam Logistics Board (ALB) heeft met de Visie 2025 eerder een belangrijke voorzet gegeven op de werkzaamheden van de Tafel R&I. Tijdens de presentatie van de Dynamische Agenda is de board gevraagd om de rol van toezichthouder op de werkzaamheden op zich te nemen, zegt Donkersloot. “De partijen binnen de coalitie gaan aan de slag met concrete projecten. Maar de lange termijn mag niet uit het oog worden verloren. De ALB is de uitgelezen partij om onze ambities te bewaken en de punt op de horizon in het oog te houden. Om voorbij de realiteit van nu te blijven kijken.”
Dynamische coalitie
Ondernemers, kennisinstellingen en overheden die willen meedenken over de Dynamische Agenda Ruimte & Infrastructuur voor Logistiek zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Reinier Folkerts.
Auteur: Anke Hoets.

Geef een antwoord