actieplan onbemande luchtvaart

Minister lanceert Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2021-2023

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdens de droneweek in Amsterdam officieel het Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2021-2023 aangeboden. Het actieplan is in overleg met de dronesector opgesteld en heeft als doel innovatie in de onbemande luchtvaart te stimuleren en groei te kanaliseren.

Bron: Tweedekamer.nl.

Bijgaand de integrale tekst van de aanbiedingsbrief van Mark Harbers.

“Het Actieplan is een overzicht van de activiteiten en inspanningen op het gebied van onbemande luchtvaart door IenW. Het geeft aanknopingspunten voor activiteiten die in samenwerking met andere partijen kunnen plaatsvinden. Het Actieplan is het kerndocument op basis waarvan IenW haar inzet plant en uitvoert het komende kalenderjaar.

In de Luchtvaartnota (Kamerstuk 31 936, nr. 820) staat dat IenW onbemande luchtvaartuigen de ruimte wil geven en vernieuwende technologie en diensten mogelijk wil maken. Dat moet wel veilig gebeuren. Daarom komt er een nieuw verkeersleidingsysteem (U-space) voor onbemande luchtvaartuigen. Luchtvaart staat niet los van andere vormen van mobiliteit. Nieuwe aanbieders van mobiliteit en online platforms zullen ontstaan die mobiliteit in de lucht als dienst gaan aanbieden. In korte tijd zullen zij een belangrijke rol krijgen in de luchtvaartsector. Innovatie biedt kansen voor de Nederlandse (luchtvaart) industrie en de werkgelegenheid. Rijksoverheid zet zich in voor het versterken van het internationale innovatie-ecosysteem. Onderdeel van de strategie is ruimte bieden voor experimenten met nieuwe vervoersvormen. In die ontwikkeling spelen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een belangrijke rol. Daarom heeft IenW het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar een structurele samenwerking met diverse partijen om gezamenlijk richting te geven aan de ontwikkeling van drones in Nederland. De verkenning heeft een vervolg gekregen in de huidige kwartiermakersfase van een Dutch Drone Council (DDC).

De precieze impact van dronegebruik voor Nederland is nog onduidelijk. Daarom heeft IenW opdracht gegeven een verkennende studie uit te voeren naar de potentiële maatschappelijke/economische waarde van de Nederlandse dronemarkt en op basis van de Europese SESAR-studie een economische indicatie en cijfers voor de Nederlandse markt te geven (bijlage 3) 3 , en in deel B van deze studie adviezen te geven voor het vervolg van het actieplan (bijlage 4) 4 . Tevens is een verkenning afgerond naar de veiligheidsketen drones met als doel te leren van andere modaliteiten om de keten te verbeteren (specifiek leren van smart shipping, autonome (weg)voertuigen, en fietsen (incl. light electric vehicles).


Vanwege de onzekerheid over innovatieve ontwikkelingen, samenhang, en financiële mogelijkheden is de aanpak van het programma flexibel. Het programma toetst de acties periodiek aan de actuele situatie. De beleids-onderzoeken en aanbevelingen worden opgevolgd in de projecten en krijgen een plek in de volgende versie van het Actieplan.

Meer informatie over het Actieplan programma Onbemande luchtvaart 2021-2023

Kijk voor het volledige Actieplan en onderhavige stukken op de website van de Tweede Kamer.