Circulaire Westas

Avatar


In 2050 moet de economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Nederland koerst aan op een circulaire economie via het Rijksbrede programma Circulaire Economie (2016) en het bijbehorende Grondstoffenakkoord (2017). De Metropoolregio Amsterdam onderneemt onder meer actie met de Ruimtelijk-Economische Verkenning Westas. Partijen willen met de verkenning een stap voorwaarts zetten in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

In de Ruimtelijk-Economische Verkenning Westas (REVW): De Circulaire Westas, wending naar een nieuwe economie zijn de kansen onderzocht om van het gebied ten westen van Amsterdam versneld een werkplaats voor de circulaire economie te maken. De Westas strekt globaal van Haven Amsterdam, via Schiphol en de daar gelegen werklocaties tot en met Greenport Aalsmeer. Ook de Digital Gateway Amsterdam is er onderdeel van.
Het idee voor de Westas ontstond in 2015 met het manifest De Westas, daar draait het om van bedrijfsleven en enkele overheden, verenigd in de Amsterdam Logistics Board (ALB). De REVW is half juni 2017 gepubliceerd. Onderdeel van de publicatie is een voorstel hoe om te gaan met de verkenning.

Aanpak Ruimtelijk-Economische Verkenning Westas

De Westaspartners hebben de vraag gesteld of door de aanwezigheid van vier internationale, logistieke knooppunten – Schiphol, Haven Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway – het gebied extra potentie heeft om uit te groeien tot ‘de’ vestigingsplek voor circulaire bedrijven. Het antwoord is bevestigend, blijkt uit de REVW. Nu al experimenteren op de Westas bedrijven met het circulair inrichten van hun productieketen. Het gebied kan zich van proeftuin ontwikkelen tot internationale werkplaats van de circulaire economie als partijen in het gebied intensiever met elkaar gaan samenwerken.

Focus REVW

In de verkenning ligt de focus op het ruimtelijk-economisch perspectief: wat betekent de circulaire economie voor de logistieke stromen, de werklocaties en het ruimtegebruik in de regio? Uitgangspunt vormen de volgende transitiepaden naar een nieuwe economie: grondstoffen, energie, logistiek en informatie.
Een versnelling van de overgang naar een circulaire economie is van belang. Niet alleen voor het behoud van de economische toppositie van de Metropoolregio Amsterdam, maar ook voor de leefbaarheid van de regio. Door samenwerking kunnen de partijen in het Westas-gebied een versnelling mogelijk maken. Met deze verkenning hebben de partners onderzocht of een snellere transitie in Westas-verband nuttig en haalbaar is. En wat daarvoor nodig is.

Deelonderzoeken

Voor de verkenning zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd:

  • een analyse van de belangrijkste grondstoffenstromen binnen de Westas.
  • Een marktconsultatie met de vraag wat de markt vindt van samenwerking op Westas-niveau.
  • Onderzoek naar de vestigingsplaatskeuze van bedrijven in een circulaire economie.
  • Een quickscan van 49 werklocaties in het gebied die inzichtelijk maakt wat op deze locaties al gebeurt op het vlak van circulaire economie in relatie tot grondstof- en energiegebruik, logistiek en ruimtelijke kwaliteit.
  • Een (inter)nationale benchmark hoe (inter)nationaal de transformatie naar een circulaire economie is opgepakt.
  • Een globaal onderzoek naar het sturingsinstrumentarium in wet- en regelgeving.
  • Onderzoek naar de ruimtelijke effecten van een transitie naar een circulaire economie voor bouwmaterialen, biomassa, warmte en CO2.

Op basis van het onderzoeksmateriaal, aangevuld met bestaande studies, is de REVW opgesteld.

Deelnemende partijen

In het Westasprogramma werken 12 partijen samen: Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, Greenport Aalsmeer, Digital Gateway Amsterdam, de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam en Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam (inmiddels MRA-bureau), SADC, provincie Noord-Holland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Bekijk ook

>Ruimtelijk-Economische Verkenning Westas
>WESTAS-Manifest
>Westas-projectenboek

Last modified: 16 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.