regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Spoorvervoer MRA in 17 toekomstscenario’s

Het bestuurlijk Platform Bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam en de Regiodirecties Randstad Noord van ProRail en NS hebben een toekomstbeeld opgesteld voor het regionale spoor. Het toekomstbeeld bestaat uit 17 ontwikkelopgaven. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar deur-tot-deurverplaatsing van forenzen. Ook is rekening gehouden met stakeholders zoals Schiphol en goederenpartijen. Naast Beter, wil de regio ook naar Meer.

De decentrale overheden verenigd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), hebben als doel de regio concurrerend, innovatief en leefbaar te houden. Hiervoor is het essentieel dat er goede verbindingen zijn, zowel binnen de MRA als met andere regio’s. Maar de mobiliteitsvraag (tijdens de spits) en de vraag naar goederenvervoer (vanuit haven en bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden) per spoor groeien. Door alle verschillende stromen en reizigersbehoeften op hetzelfde spoor, staat het netwerk onder druk.

Eén pakket voor reizigers- en goederenvervoer

De Ontwikkelagenda Spoor bestaat uit 17 opgaven die één samenhangend pakket vormen. Het regionale spoornetwerk wordt verbeterd door:

– het verbeteren van (inter)regionale verbindingen;

– het verbeteren van knooppunten;

– het goed accommoderen van goederenvervoer en internationale aansluitingen.

Voorbeelden van maatregelen zijn het aanpassen van de infrastructuur of een knooppunt, de aanleg van extra spoor en het zorgen voor een betere overstap.


Kosteneffectief

In het toekomstbeeld is de koppeling gelegd met ruimtelijke ontwikkelingen en het bestaande en toekomstige (H)OV-netwerk. Uitgangspunt is om op een kosten­effectieve manier aansluiting te zoeken bij bestaande en toekomstige programma’s en projecten. Zo wordt naar verwachting meer rendement uit investeringen gehaald. 

Het uitvoeringsprogramma wordt periodiek gemonitord, zodat tijdig kan worden ingespeeld op nieuwe beleidsontwikkelingen, budgetten en/of vervoerbehoeften.

 

Lees de volledige Ontwikkelagenda in bijgevoegd document of bekijk de samenvatting in de video:

 

 
Bron: Metropoolregio Amsterdam

Geef een antwoord