regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Topsector Logistiek presenteert nieuw meerjarenprogramma

De Topsector Logistiek heeft onlangs zijn nieuwe meerjarenprogramma gepresenteerd. Het programma voor innovatie in de logistiek loopt van 2016-2020 en heeft als uitgangspunt dat Nederland alleen zijn economische toppositie behoudt door te innoveren. Een duurzame leefomgeving en betere benutting van infrastructuur en modaliteiten zijn daarbij leidraad. Door in te zetten op de ontwikkeling van human capital en het verlagen van regeldruk wordt Nederland bovendien nog aantrekkelijker als vestigingsland. Bij de projecten in het meerjarenprogramma zijn tal van partijen uit de MRA betrokken.

 

Het meerjarenprogramma is een vervolg op wat al is bereikt binnen de Topsector Logistiek, waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap zijn vertegenwoordigd. Een voorbeeld van gerealiseerde innovatie: In totaal hebben verladers als Mars, Heinz, Bavaria en Aviko en vervoerders de afgelopen twee jaar meer dan tien synchromodale pilots uitgevoerd. In 2014 zijn 130.000 TEU verplaatst van de weg naar andere modaliteiten. Een staaltje van vraagsturing in privaat-publieke samenwerking en belangrijk om de groei van het transport in de komende jaren op te kunnen vangen. Deze groei kan niet alleen door het wegtransport worden opgevangen; ook andere modaliteiten zullen meer moeten vervoeren (spoor, binnenvaart, short sea, buisleidingen).

Cross Chain Control Centers

Een tweede voorbeeld van innovatie in de Topsector Logistiek is de ontwikkeling van zogenaamde Cross Chain Control Centers (4C). In een 4C worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door gegevens uit te wisselen tussen verschillende logistieke ketens, kunnen productie, onderhoud en transport gezamenlijk (ketenoverstijgend) worden georganiseerd. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot een betere bereikbaarheid en een duurzamere afwikkeling van goederenstromen. Onder andere Unilever, Nabuurs en SCA zijn betrokken bij het opzetten van een 4C. Uit de MRA zijn dat onder meer ING, Kuehne+Nagel en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Logistiek als enabler

Logistiek is enabler voor andere (top)sectoren. De Topsector Logistiek geeft hier invulling aan door cross-overs met andere topsectoren expliciet mee te nemen in de projecten: zo zijn Cross Chain Control Centers opgericht rond Agro/food producenten en Chemie en werken we met hulp van Creatief veel met serious games. Daarnaast onderzoekt de Topsector Logistiek de gezamenlijke kansen met onder andere met de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen en de Topsector Water.

Samenwerking cruciaal voor innovatie
Innovatie binnen de Topsector Logistiek betreft voor een groot deel vernieuwing en verbetering van dienstverlening en processen: hierbij speelt de bereidheid en het vermogen om vanuit verschillende perspectieven samen te werken binnen logistieke ketens een cruciale rol. Logistieke innovaties zijn ook op een andere manier van belang voor Nederland. Onze kennis van logistiek, innovatieve vervoersconcepten en ketenregie dragen eraan bij dat buitenlandse bedrijven zich in ons land willen vestigen. En het maakt logistieke kennis tot een waardevol exportproduct. Dit biedt (veelal hoogwaardige) arbeidsplaatsen. Ook daarom is het van belang om op logistiek gebied internationaal toonaangevend te blijven.

Meerjarenprogramma logistieke innovatie

Om aan te geven hoe we onze activiteiten voortzetten, hebben we het Meerjarenprogramma 2016-20120 opgesteld. Hierin geven we aan op welke doelen we zullen sturen en welke activiteiten we daarvoor zullen ontplooien. Met extra aandacht voor zichtbaarheid van logistiek via heldere communicatie.

 

Kortom: uitdagingen genoeg, om als topsector verdere stappen te zetten in de richting van onze gemeenschappelijke ambities en daarmee onze steentje bij te dragen aan de economische uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken in Nederland!

Open programma voor wie wil meewerken

Het programma van de Topsector Logistiek is een open programma. U bent van harte welkom er aan deel te nemen. Voor vragen, meer informatie en deelname aan het programma kunt u hier terecht. (info staat vanaf p. 41).

 

Bekijk ook het volledige Meerjarenprogramma.

 

Bron: Anke Hoets

Geef een antwoord