state of region amsterdam

Visie 2030: Port of Amsterdam, Port of partnerships

Visie 2030 van Havenbedrijf Amsterdam: waarde creatie voor klanten en omgeving

 

 

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector, de haven, de regio en de stad. Door deze kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie.

 

Dit is in het kort de visie van Havenbedrijf Amsterdam op de haven van 2030. De Visie 2030 is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer het havenbedrijfsleven, kennisinstituten, belangenverenigingen, NGO’s en overheden. Gekozen is voor een visie op middellange termijn omdat de wereld in hoog tempo verandert. Belangrijk is dus om in te zetten op een haven die snel kan schakelen en tijdig inspeelt op  en innovaties.

 

Korte film Visie 2030

De hoofdlijnen van de Visie 2030 worden kort in beeld gebracht in een Engelstalige animatie. Bekijk en deel de korte film >> .

 

Versterken, verbinden en verwezenlijken

Ons doel is de havenregio zo te ontwikkelen dat zij blijvend waarde oplevert voor mens en omgeving. Dat doen we langs drie lijnen: het versterken van de huidige activiteiten, het verbinden van de stedelijke dienstensector met de kernclusters van de haven en de regionale industrie en het verwezenlijken van innovaties. Daarmee ontwikkelen we de havenregio als innovatief knooppunt voor de circulaire en bio-based economie. En realiseren we, in partnership met de markt en met onze omgeving banen, nieuwe producten en toegevoegde waarde.  

 

Drie kernen, zes clusters en drie rollen

 

Drie kernen

Drie kernen vormen de kracht van de metropool Amsterdam: haven, stad en regio. De stad met een veelzijdigheid aan diensten, zoals ICT, kennisinstellingen, financieel-zakelijke dienstverlening en toerisme. De regio is een industriële hotspot met een toonaangevende voedselbranche, staalproductie en hoogwaardige maakindustrie. De haven vormt samen met de luchthaven een logistieke hub van formaat en is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen.

 

Zes clusters

De 6 kernclusters zijn:

  1. Energy
  2. General cargo & Logistics 
  3. Food
  4. Agribulk, Minerals & Recycling
  5. Cruise
  6. Maritime services & Real Estate.

Drie rollen

Om innovatie aan te jagen en synergie tussen kernclusters (haven) , industrie (regio) en dienstensector (stad) te bevorderen, ziet Havenbedrijf Amsterdam voor zichzelf drie rollen: Marktmeester, Matchmaker & Co-creator.

 

  • Marktmeester (traditionele rol) : Versterken van de zes kernclusters* van de haven door klanten te faciliteren en het fundament op nautisch, infrastructureel en commercieel gebied (ruimte, bereikbaarheid, veiligheid, efficiëntie, vestigingsklimaat) op topniveau te brengen. 
  • Matchmaker: Verbinden van mensen, ideeën, stromen, processen en sectoren, om te zorgen voor synergie en vernieuwing in de hele keten en regio.
  • Co-creator: Verwezenlijken van havenversterkende innovaties door als partner mee te ontwikkelen, te participeren en te investeren.

 

Port of partnerships

Havenbedrijf Amsterdam ziet de haven van 2030 als een Port of partnerships, een netwerkhaven waar het mogelijk is om snel de juiste mensen, organisaties en kennis bij elkaar te halen om te innoveren en zo kansen in business om te zetten. Binnen en buiten de haven, regionaal, nationaal en internationaal. Zo geven we invulling aan onze missie: grensverleggend waarde creëren.

 

Meer informatie

Lees verder op www.havenvisie.nl  of .

 

Bron: Port of Amsterdam

Geef een reactie