staat flevoland

Staat van Flevoland: bovengemiddelde groei, innovatief, volop kansen

De Economic Board Flevoland heeft onlangs de Flevoland Monitor 2023 gepresenteerd. Deze monitor dient als nulmeting voor toekomstig onderzoek en beleid en bevat kerngetallen voor economische sectoren, arbeidsmarkt, inwoners en welvaart. Ook de ‘staat van Flevoland’ wordt uitgebreid beschreven, waarin onder meer wordt ingegaan op de uitdagingen voor de toekomst. De board wil de meting vanaf dit jaar jaarlijks herhalen.

Tekst: Anke Hoets.

De Flevoland Monitor wordt vanaf 2023 de jaarlijkse onderbouwing voor de richting waarin Flevoland zich wenst door te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is, stelt de Economic Board Flevoland. Hij is opgesteld door Hogeschool Windesheim, Rabobank, Provincie Flevoland en Economic Board Flevoland. De provincie, met een bevolking van bijna 445.000 inwoners, heeft de klap van de coronacrisis verhoudingsgewijs goed verwerkt, schrijven de opstellers van de monitor. Dit kwam mede doordat de crisis minder vat heeft gehad op deze provincie dan andere provincies.

“Als we kijken naar Flevoland in zijn geheel dan zien we een regionale economie die een sterke ontwikkeling doormaakt, die zich de laatste jaren lijkt te versnellen. Op veel indicatoren wordt het landelijk gemiddelde overtroffen. Zo is over de afgelopen tien jaar de omvang van de Flevolandse economie (bruto regionaal product) per saldo harder toegenomen dan die van Nederland als geheel. De werkgelegenheid groeide bovengemiddeld en de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen kwam in een stroomversnelling terecht, voornamelijk vanwege de bovengemiddeld snelle groei van het aantal eenmanszaken.”

Arbeidsmarkt in toenemende mate gespannen

Flevoland is een agrarische provincie en een provincie die sterk vertegenwoordigd is in de (zakelijke) dienstverlening. Ruim driekwart van de inwoners van 15 tot 75 jaar oud heeft werk, de helft binnen de provincie. De potentiële beroepsbevolking is 252.000 en er is volgens de opstellers van de monitor sprake van een stijgende arbeidsparticipatie en daling van de werkloosheid. Hoewel het aantal bedrijfsvestigingen mede groeit dankzij de eenmanszaken, groeit het aantal banen vooral dankzij het mkb en in toenemende mate dankzij grootbedrijven. “Ten opzichte van 2011 is het aandeel grootbedrijven met 2,5 procentpunt toegenomen.“ De onderzoekers constateren dat de regionale arbeidsmarkt in toenemende mate overspannen raakt (zie afbeelding).

Staat van Flevoland: toekomstmuziek

De toekomst krijgt volop aandacht in de Flevoland Monitor. “De huidige (mondiale) ontwikkelingen en een aantal grote transitieopgaven rondom verduurzaming, economische vernieuwing, digitalisering en arbeidsmarktontwikkeling, plaatsen ook de Flevolandse economie voor grote uitdagingen.” Accountmanager Flevoland Fred Hoekstra van de Rabobank zegt daarover: “Er zijn kansen genoeg: energieopslag, slimmer gebruik van de ruimte en de vooruitstrevende spirit van de ondernemers.” Hij ziet een duidelijke rol weggelegd voor de provincie om een bijdrage te leveren aan de ruimtetransitie, om een duurzame, circulaire en klimaatneutrale samenleving te creëren. “Om simpelweg alles te kunnen doen wat wij mensen graag willen en belangrijk vinden.”

Lees hier de volledige Flevoland Monitor.