duurzame binnenvaart

Matchmakingbijeenkomst Zero emissie binnenvaart (NWA) / Emissieloze en circulaire scheepvaart (KIC)

 • Datum: 24 nov 2021
 • Tijd: 09:00 - 12:00
 • Locatie: Online
 • Aanmelden

Op 24 november 2021 organiseert NWO de eerste matchmakingbijeenkomst voor aanvragers van de NWA-call Zero-emissie Binnenvaart en de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart. De gecombineerde matchmaking is gericht op onderzoekers, vanuit de gehele kennisketen en verschillende disciplines, private en publieke partners en andere geïnteresseerde partijen. Op 8 december is er een tweede matchmakingsbijeenkomst.

Bron: NWO.nl.

De bijeenkomst staat in het teken van het verbinden van onderzoekers afkomstig uit de gehele kennisketen. Centraal staat het ophalen van vraagarticulatie uit de binnenvaart- en scheepvaartsector waarmee het vormen van nieuwe consortia wordt gestimuleerd. Ter inspiratie worden er tijdens de bijeenkomst verschillende presentaties gegeven en komen best-practices aan bod.

Focus calls

Beide calls kijken hoe de transitie naar zero emissie-scheepvaart en binnenvaart mogelijk kan worden gemaakt. De onderzoeksfocus ligt op de technische aspecten alsook de maatschappelijke inbedding van transitievraagstukken, gedrags- en kwaliteitsvragen, juridische randvoorwaarden, duurzame businessmodellen en logistieke vraagstukken. 

De NWA-call Zero emissie binnenvaart richt zicht op de vraag hoe de overgang naar een emissievrije en duurzame binnenvaart in samenwerking met de binnenvaartsector vorm kan krijgen. Ook wordt er gekeken naar hoe bestaande en nog te ontwikkelen technologische innovaties kunnen bijdragen aan de ambitie om de binnenvaart emissievrij te maken. Expertise vanuit onder meer transitiemanagement, bedrijfskunde, duurzame businessmodellen, bestuurskunde, milieuwetenschappen, technische wetenschappen, rechtswetenschappen en ethiek zijn hierbij nodig. 

De focus van de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart ligt op het gebruik van elektrische en/of hybride aandrijflijn in de scheepvaart. Onderzoeksvoorstellen moeten resulteren in een excellente wetenschappelijke voedingsbodem die de sector(en) verder kunnen gebruiken in toegepast onderzoek en ontwikkeling van concrete inzichten, businessmodellen, systemen, structuren, producten en processen die deze uitdagingen oplossen. Expertise vanuit onder mee circulariteit, (solid state) batterijtechnologie, brandstofcellen, transitiemanagement, logistiek, gedragswetenschappen, economie, businessmodellen, rechtswetenschappen en ethiek zijn hierbij nodig.  

Registratie matchmakings

Datum:          24 november 2021 
Datum:          8 december 2021
Tijdstip:        09.00 uur tot 12.00 uur
Locatie:        Online
Voertaal:       Engels
Deadline pitch KIC-call:  22 november 2021
Deadline initiatieven NWA-call: 26 oktober 14:00 u

Op 8 december 2021 organiseert NWO een tweede matchmakingbijeenkomst. Deze staat in het teken van het verbinden van de voorstellen met samenwerkingspartners en cofinanciers. Informatie hierover volgt via de nieuwsbrief en de NWO-site.

NWA-initiatief

Alleen de NWA-call Zero-emissie binnenvaart (NWA ZEB) werkt met een initiatieffase. Het initiatief wordt door de hoofdaanvrager ingediend namens het consortium. Het initiatief dient te beschrijven hoe de aanvrager (-en de daarbij behorende partijen) deel kan of gaat uitmaken van een groter consortium. Beginnende consortia presenteren hun initiatief tijdens de matchmaking. Deelnemers die niet zijn aangesloten bij een initiatief kunnen ook deelnemen aan de matchmaking.

De volgende twee initiatieven zijn ingediend:

DigiPACT: Digital Port And City Twins

PAving THe way for Zero Emission and RObust inland shipping (PATH4ZERO)

KIC-pitch

Voor de KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart is er geen initiatieffase. Aanvragers wordt wel gevraagd om een korte pitch te geven van hun idee tijden de matchmaking over de volgende onderwerpen. De pitches kunnen zich richten op één van de volgende onderwerpen:

 • Designvraagstukken
 • Gebruiksfase
 • Vraagstukken rondom hergebruik
 • Ketenvraagstukken

Pitches graag aanmelden via NWO-Maritiem@nwo.nl

Programma 24 november

Deel 1
09:00-09:40      Plenaire start
09:40-10:25        Break-out sessies: bespreken overlap calls  

 • Keuze technologieën: Welke technologieën zijn het meest geschikt voor de transitie naar zero-emissie/circulariteit voor binnenvaart en scheepvaart?
 • Ketenvraagstuk: Hoe kan de gehele keten hierbij worden betrokken? Hoe ziet de keten eruit?
 • Integratie maatschappelijke veranderingen en technologische innovatie: Hoe is het juiste gedrag te stimuleren ( en het benodigde vertrouwen en acceptatie te vergroten) zodat technologische innovaties ook toegepast worden?

10:25-10:35     Pauze
10:35-10:50     Plenaire terugkoppeling

Deel 2
10:50- 11:50       Break-out sessies: Presentatie en bespreking pitches KIC-call Emissieloze en circulaire scheepvaart
Te bespreken thema’s:

 • Designvraagstukken
 • Gebruiksfase
 • Vraagstukken rondom hergebruik & recycling
 • Ketenvraagstukken

10:50-11:50:        Break-outsessies: Presentaties en bespreking Initiatieven NWA-call Zero-emissie binnenvaart

Te bespreken thema’s:

 • Businessmodellen en financieringsmodellen
 • Gedragsaspecten en motiveringsvraagstukken
 • Technische belemmeringen, keuze technologie, ontwikkeling technologie
 • Tools voor gedrag perspectieven
 • Probleem ketenvraagstuk

11:50-12:00          Plenaire afsluiting

Doel matchmaking

Matchmakingsbijeenkomsten dienen verschillende doelen. De matchmaking dient ervoor aanvragers bewust te maken van alle lopende initiatieven rondom de call en geeft de mogelijkheid tot eventuele samenwerking, samenvoeging of aansluiting. Deze bijeenkomsten zijn ook een goede mogelijkheid om partijen die niet betrokken zijn bij een initiatief de mogelijkheid te geven om in gesprek te gaan met en eventueel aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Deze partijen kunnen zich daarom ook aanmelden voor de matchmaking zodat zij in contact kunnen treden met en wellicht kunnen aansluiten bij een consortium. 

Voorafgaand aan de matchmaking heeft u al de mogelijkheid om contacten te leggen via het matchmakingsplatform. NWO gebruikt een speciaal interactief matchmakingsplatform om het leggen van contacten tussen onderzoekers onderling en tussen wetenschappers en andere partijen te bespoedigen. Daarop is het mogelijk uw interesse en expertise kenbaar te maken, geïnteresseerde partners te vinden en afspraken met hen te maken en connecties te leggen.