Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. De startnotitie beschrijft hoe de provincie samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners tot haar omgevingsvisie komt.
De provincie wil dat iedereen die in Noord-Holland woont of werkt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de toekomst. Hetzelfde geldt voor bezoekers van de provincie. De omgevingsvisie wordt daarom geen ‘nietje’ door de bestaande plannen, maar een nieuwe visie die gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen. Hiervoor worden verschillende participatievormen ingezet (co-creatie, consultatie) om zowel online als offline het gesprek aan te gaan.

Actie-Agenda MRA

Wat betekent de vergrijzing voor wonen en recreëren? Wat betekenen de veranderingen in de manier van werken en winkelen voor de ontwikkeling van vastgoed? Hoe ziet de toekomstige vraag naar voorzieningen eruit? Wat voor effecten hebben technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit op de leefomgeving? Wat voor gevolgen heeft de switch van een lineaire naar een circulaire economie voor het ruimtegebruik? Over dit soort vragen gaat de Omgevingsvisie NH2050. De Actie-Agenda 2016-2020 van Metropoolregio Amsterdam, die door intensieve samenwerking tussen alle MRA-partners tot stand is gekomen, wordt meegenomen in de omgevingsvisie

Proces co-creatie en consultatie Omgevingsvisie NH2050

De procesaanpak bestaat uit vier fases:

 • Fase 1: verkenningen (mei 2016 – december 2016)
  In co-creatie met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen antwoord geven op de vragen:  Hoe staat de fysieke leefomgeving ervoor, welke trends zien we en welke opgaven en dilemma’s vloeien hieruit voort?
 • Fase 2: koers (december 2016 – juni 2017)
  Op basis van consultatie bij inwoners en stakeholders keuzes maken ten aanzien van de opgaven en dilemma’s uit de Verkenningen. Provinciale Staten stellen in juni 2017 de Koers NH2050 vast.
 • Fase 3: visie – concept (juni 2017 – december 2017)
  Op basis van consultatie vertalen van de keuzes naar ontwikkelrichtingen voor Noord-Holland. Concept Omgevingsvisie NH2050 en concept Omgevingsverordening NH2050 worden in november 2017 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en in december 2017 besproken in de Statencommissie
 • Fase 4: visie – besluit (december 2017 – juni 2018)
  Beide concepten worden ter inzage gelegd. In juni 2018 stellen Provinciale Staten de definitieve omgevingsvisie vast.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, die naar verwachting voorjaar 2019 in werking treedt. De wet integreert een groot deel van de wetgeving van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Kernpunten van de wet zijn integraliteit, bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit. De wet neemt vertrouwen en participatie van alle belanghebbenden bij de planvorming als uitgangspunt.
De komst van de Omgevingswet is een wezenlijk andere benadering van onder andere de ruimtelijke ordening. De uitoefening van deze taak is gericht op een duurzame economische structuur, met daarbij borging van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.

Verder lezen

Kijk hier voor de startnotitie en meer informatie.
Bron: metropoolregioamsterdam.nl.

Geef een reactie