state region amsterdam

‘MER Lelystad Airport onvolledig’

De Commissie m.e.r. vindt het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport niet compleet. Het laat onvoldoende zien of de uitbreiding van het vliegverkeer kan samengaan met beschermde natuur. Ook bestaat er te veel onduidelijkheid over de omvang van de geluidhinder.

 

Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en nieuwe vliegroutes vast te leggen. Om dit alles mogelijk te maken is een luchthavenbesluit nodig van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is een milieueffectrapport opgesteld. De staatssecretaris heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

 

Natuurschade
Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn  schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door verstoring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit.

 

Geluidgehinderden
De commissie vindt verder dat het rapport onvoldoende rekening houdt met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken.

 

Nader onderzoek
De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze bepalend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.

 

Bron: metropoolregioamsterdam.nl

Geef een reactie