state region amsterdam

Fragmenten miljoenennota op het gebied van Infrastructuur en Milieu

Met de miljoenennota heeft het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor 2015 uiteen gezet. Wat dit betekent voor transport en logistiek en bijvoorbeeld Schiphol blijkt uit de beleidsagenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Wat de plannen specifiek betekenen voor de hele Metropoolregio Amsterdam blijkt uit de nieuwe MIRT 2015 voor Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

 

De beleidsagenda van Minister Schultz van Haegen en Staatssecretaris Mansveld begint met de ambitie dat — tegen de achtergrond van voorzichtig economisch herstel — het ministerie wil bijdragen aan ”žeen sterk en welvarend land met een stevige internationale concurrentiepositie en een veilige en gezonde leefomgeving”.

 

Speerpunten 2015
Het ministerie legt de prioriteiten in 2015 bij vijf onderwerpen:

 

  • het deltaplan in het kader van het waterbeleid.
  • Uitvoering van de Klimaatagenda.
  • Uitvoering van het SER-energieakkoord.
  • Nieuwe aanpak bereikbaarheid.
  • Stelselherziening van het Omgevingsrecht.

 

Nieuwe aanpak bereikbaarheid
Over de nieuwe aanpak bereikbaarheid zegt de beleidsagenda het volgende: ”žDe bereikbaarheid van ons land is de afgelopen jaren verbeterd, mede door voortdurende investeringen in infrastructuur. De bereikbaarheidsopgaven zijn echter niet meer op te lossen met de aanleg van nieuwe infrastructuur alleen. De verstedelijking zorgt voor meer druk op de ruimte en een veranderende vraag. 

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden met voldoende aandacht voor leefbaarheid en veiligheid is IenM gestart met een nieuwe aanpak bereikbaarheid. Hierin staan burgers en hun reisgedrag centraal en worden openbaar vervoer, spoor, weg en water meer benaderd als samenhangend systeem en worden opgaven op andere terreinen, zoals leefbaarheid of natuur, in samenhang hiermee bezien.

Ondertussen gaan we volgens planning door met investeren in het wegennet. In 2015 worden stappen gezet in enkele belangrijke wegenprojecten, zoals de Blankenburgtunnel, de Ring Utrecht en de A13-A16. IenM zoekt in 2015 nadrukkelijk de samenwerking met steden om te komen tot een aanpak en coalities die zich inzetten voor een slimme, gezonde, leefbare, bereikbare, veilige en duurzame stad.”

 

Schiphol en Lelystad
Den Haag draagt de Nederlandse luchtvaart traditioneel een warm hart toe. Hier zegt de beleidsagenda over: ”žBij de luchtvaart blijft de inzet het handhaven van de sterke internationale positie van Schiphol. Mede in dit verband wordt in 2015 begonnen met de uitbreiding van luchthaven Lelystad.”

 

Internationale agenda
De internationale agenda voor IenM wordt in sterke mate bepaald door ontwikkelingen in de EU. ”žOnlangs is een nieuw Europees parlement aan het werk gegaan. Binnenkort zal ook de nieuwe Europese Commissie worden geïnstalleerd. Naar verwachting zal, sterker dan voorheen, de nadruk in het EU-beleid liggen op versterking van de concurrentiekracht, de interne markt (ook voor de dienstensector) en innovatie om economische groei en werkgelegenheid te bevorderen. Voor IenM betekent het dat:

 

  • nieuwe initiatieven voor klimaat- en milieubeleid zich sterker zullen profileren als ondersteuners van (groene) groei;
  • in het transportbeleid meer nadruk zal liggen op Europese vervoers-markten (liberalisatie, multimodaliteit en interoperabiliteit), waarbij protectionisme van lidstaten wordt tegengegaan;
  • veel aandacht uitgaat naar stimulering van innovatie via het programma Horizon 2020 (gericht op onder andere energie- en grondstof-fenefficiëntie en duurzame mobiliteit).”

 

Naast Europa tellen voor IenM in 2015 geopolitieke ontwikkelingen, zoals het handelsakkoord tussen de VS en de EU (Transatlantic Trade and Investment Partnership; TTIP). ”žDit bevordert het naar elkaar toegroeien van technische normstelling, waarbij voor IenM van belang is de normstelling voor klimaat, milieukwaliteit en transport-veiligheid in stand te houden.”

 

 

 

Geef een reactie