state region amsterdam

300 miljoen voor wegen en vaarwegen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland besteedt in 2015 ruim € 300 miljoen aan wegen en vaarwegen. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden en, indien nodig, verbeterd of uitgebreid.

 

Op 26 augustus hebben Gedeputeerde Staten de geactualiseerde programma’s voor Infrastructuur en Onderhoud voor de periode 2015 — 2019 vastgesteld.

 

De provincie Noord-Holland heeft 672 km wegen, 261 km vaarwegen en 42 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse N-wegen liggen ook fietspaden (391 km) die eigendom zijn van de provincie.

Uitbreiding en verbetering

In 2015 investeert de provincie ruim € 200 miljoen aan uitbreiding en verbetering van infrastructuur. In de regio Noord-Kennemerland/West-Friesland wordt o.a. geïnvesteerd in de realisatie van de Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen en de reconstructie van de drie noordelijke kruispunten van de Westelijke Randweg Alkmaar.

 

In de regio Zaanstreek/Waterland wordt in 2015 o.a. gewerkt aan de verdubbeling van de N244 bij Purmerend en aan de nieuwbouw van de Wilhelminasluis en Zaanbrug in Zaanstad.
In de IJmond wordt de verkeerssituatie op de Velsertraverse aangepast om de doorstroming en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.

In de Gooi en Vechstreek wordt o.a. verder gewerkt aan de verbeterde N236. Zowel de Geinbrug als de Vechtbrug worden vervangen door nieuwe bruggen.

Onderhoud

Daarnaast wordt ruim € 90 miljoen uitgetrokken voor onderhoud aan wegen en vaarwegen. De provincie voert naast dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties), per wegtraject één keer per zes jaar kleinschalig onderhoud uit en één keer per twaalf jaar grootschalig onderhoud. Uitgangspunt daarbij is het zo beperkt mogelijk houden van de overlast voor gebruikers en omgeving. De provincie stemt daarom de werkzaamheden van alle wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland zo goed mogelijk op elkaar af. Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd op het onderhoud per traject dat geld en werkzaamheden zo effectief mogelijk worden gecombineerd.

 

Dit staat in de jaarlijkse actualisatie van de programma’s voor verbetering, uitbreiding en onderhoud aan de provinciale infrastructuur: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). Het PMI en PMO bevatten samen alle voorgenomen projecten voor de komende vijf jaar.

 

Bron: Provincie Noord-Holland

Geef een reactie