Athos website

Veel interesse voor Athos-project hergebruik CO2

Athos, het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio, heeft in november 2019 een uitvraag gedaan naar mogelijk geïnteresseerde klanten en CO2-opslagpartners. Hierop zijn ruim voldoende reacties gekomen. 

Uit de haalbaarheidsstudie voor Athos bleek dat er geen technische belemmeringen zijn voor afvang, hergebruik en opslag van CO2 (CCUS). Vervolgens heeft de projectorganisatie de interesse van partijen voor deelname aan het project gepolst. Dit is gebeurd via twee verschillende uitvragen.

RFI – Request for Information

De Request for Information (RFI) betrof de uitvraag om informatie aan te leveren over geschikte locaties voor CO2-opslag onder de Nederlandse Noordzee op 3 tot 5 km diepte en het leveren van diensten daarin.  De verschillende reacties bieden voor Athos een positief perspectief voor de uitwerking van het CCUS-project en de vervolgstudies ten aanzien van de opslaglocaties.

EoI – Expression of Interest

Bij de Expression of Interest (EoI) ging het om de uitvraag welke partijen gebruik zouden willen maken van het geplande CO2 transport- en opslagnetwerk. Hierop hebben zowel partijen gereageerd die CO2 willen leveren voor opslag, als ook partijen die CO2 willen afnemen voor gebruik.

Huidige fase project

De projectorganisatie van Athos is erg tevreden over het groot aantal reacties en zal deze betrekken bij de verdere onderzoeksfase, die momenteel loopt. Tijdens deze fase worden diverse opties voor opslaglocaties, infrastructuur en verbindingen nader onderzocht.

CO2-opslag en -hergebruik is een van de weinige manieren waarmee de industrie op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten kan reduceren. CCUS is daarom een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Athos kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.