logistiek amsterdam

Amsterdam gaat voor stadslogistiek over water

De gemeente Amsterdam wil het transport over water stimuleren. Omdat Amsterdam wat betreft transport over water nog in een eerste fase zit, voert de gemeente de komende tijd diverse onderzoeken uit. Op basis van deze onderzoeken zal het beleid verder worden vormgegeven. Dat blijkt uit de tweede versie van de Nota Varen die tot 4 november ter inzage ligt. 

“Transport is cruciaal voor de stad”, schrijft de gemeente Amsterdam in de Nota Varen. “Als er geen transport plaatsvindt, betekent dit dat er geen afval meer wordt afgevoerd, er niet meer gebouwd kan worden en er geen bevoorrading kan plaatsvinden van onder meer bedrijven, winkels, horeca en consumenten. Van oudsher vond transport plaats over het binnenwater van Amsterdam. De laatste decennia is dit steeds minder geworden. De explosieve groei van de stad en de metropoolregio, de noodzaak tot het herstel van kades en bruggen, de bouwopgave die daarmee samenhangt en de toenemende behoefte aan mobiliteit bieden een momentum om te onderzoeken hoe transport over water (weer) kan bijdragen aan het oplossen van deze grote opgaven.”

Lees ook ons interview met PK Waterbouw over transport over water

De gemeente vervolgt: “Met vertegenwoordigers van de transportbranche heeft de gemeente gesprekken gevoerd om te bepalen welke wensen en behoeften er bij de ondernemers leven en welke beperkingen men in de huidige situatie ervaart. Beperkingen zijn volgens de branche met name het ontbreken van voldoende en geschikte laad- en loslocaties en het ontbreken van duidelijk gemeentelijk beleid op dit vlak. Vanuit de branche zijn er diverse partijen die belangstelling hebben om zich meer te focussen op het transport over water.”

Onderzoeken als voorbereiding op nieuw beleid

We stimuleren het transport over water met de volgende maatregelen.

  • Onderzoek naar laad- en loslocaties.
  • Invoeren venstertijden en aanpassen ligtijden.
  • Onderzoeken mogelijkheden duurzaam transport over water.
  • Aanpassen en ontwikkelen (juridische) kaders.
  • Invoeren één loket bij bouwprojecten.
  • Starten met pilots.

Op basis van bovenstaande onderzoeken en maatregelen zal het beleid op het transport over water in Amsterdam verder worden uitgewerkt.

De gemeente herhaalt in de nota dat ook voor het transport over water – net als over de weg – het doel een duurzame en emissievrije mobiliteit is. Dankzij snelle technologische ontwikkelingen is dit volgens de gemeente ook haalbaar. “Het college heeft eerder de ambitie uitgesproken dat alle vaartuigen op het Amsterdamse binnenwater in 2025 uitstootvrij varen.”

Foto: Sam Krijger/PK Waterbouw.