commissie-remkes

Remkes: ‘Geen groei luchtvaart zonder daling stikstofemissies’

Het kabinet moet groei van de luchtvaart verbinden aan het verminderen van de stikstofuitstoot door de sector. Dat adviseert het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. De onderzoekscommissie vindt dat alle sectoren die verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot, in een evenwichtige verhouding moeten bijdragen aan een oplossing van de stikstofproblematiek. Door het advies staat de opening van Lelystad Airport opnieuw op losse schroeven.

De commissie-Remkes bracht in september vorig jaar het eerste advies uit om op korte termijn de schadelijke emissies van stikstof te verminderen. Daarna ging fase twee in waarin een meer structurele aanpak wordt onderzocht. Op verzoek van het kabinet bracht de commissie deze week vervroegd advies uit over de Luchtvaartsector.

“De stikstofemissies uit de luchtvaart zijn onderdeel van een ‘stikstofdeken’ boven Nederland”

In het rapport van 29 pagina’s komt de commissie tot de volgende uitgangspunten en aanbevelingen:

  • Het Adviescollege hecht aan het uitgangspunt dat elke sector die stikstof uitstoot, een evenwichtige bijdrage moet leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Een uitzondering voor de luchtvaartsector is niet verdedigbaar.
  • De stikstofuitstoot door de luchtvaart werd tot nu toe op basis van uitstoot onder de 3.000 voet (900 meter) berekend en kwam uit op 0,1% van het nationale totaal. Maar door de NOx-emissies (NOx = stikstofoxide) in de luchtlaag boven 3.000 voet is de bijdrage van de luchtvaartsector aan de depositie in Nederland vrijwel overal hoger: de totale bijdrage (onder én boven 3.000 voet) is 0,73 tot 1,1% bedraagt van het nationale totaal. Het Adviescollege beschouwt de NOx-emissies uit de luchtvaart daarom als onderdeel van een ‘NOx-deken’ boven Nederland.
  • Het waarborgen van een vermindering van NOx-emissies bij groei van de luchtvaartsector vereist een volwaardige en volledige beoordeling van de gevolgen van de ontwikkelingen van de Nederlandse luchthavens. Het Adviescollege beveelt aan dat ook de emissies boven 3.000 voet en alle emissies die samenhangen met de functie van een luchthaven door het Europees Milieu Agentschap op een hoger detailniveau in kaart worden gebracht en dat Nederland zich hiervoor in Europees verband sterk maakt.

Tekst loopt door onder afbeelding

commissie-remkes

  • Voorwaarde voor groei van de luchtvaartsector is vermindering van de huidige NOx-emissies. Oftewel, extra vliegbewegingen moeten gepaard gaan met maatregelen die leiden tot stikstofreductie. Hierbij kan, net als in andere sectoren, gebruik gemaakt worden van juridische mogelijkheden zoals intern en extern salderen.
  • Een halvering of decimering van het aantal starts en landingen op de luchthavens leidt tot een vermindering van maximaal 5 mol N/ha/jaar bij de luchthavens. Dit is onvoldoende voor het borgen van de natuurdoelstellingen in de Natura 2000-gebieden, maar heeft wel grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Vanuit het uitgangspunt van een evenwichtige bijdrage is een dergelijke ingrijpende reductiedoelstelling op de korte termijn voor de luchtvaartsector daarom niet te verdedigen.
  • Het Adviescollege constateert dat de NOx-emissies en deposities van de luchtvaartsector maar ten dele in beeld zijn als gevolg van de internationale afspraken over de grens van 3.000 voet en het toerekenen van luchthaven-gerelateerde emissies aan andere sectoren. Om die reden ligt een integrale beoordeling voor besluiten, die betrekking hebben op de openstelling van Lelystad Airport en op de groei van Schiphol, voor de hand.
  • Het Adviescollege beveelt het ministerie van IenW aan om een onafhankelijke review te laten uitvoeren om op zeer korte termijn een oordeel te geven over de inbreng van natuur- en milieuorganisaties en actiegroepen en over de juistheid van hun cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten.

Lees het volledige rapport over de luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek.