waterstof evos amsterdam

Recordoverslag 2019 in Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven is in 2019 een nieuw recordoverslag geboekt met 86,3 miljoen ton, tegen 82,3 miljoen ton in 2018. Dit is een stijging van 6%. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag in 2019 uit op 105 miljoen ton tegen 101,8 miljoen ton in het jaar daarvoor.
Overslag haven Amsterdam 2019
Bron: Port of Amsterdam

In IJmuiden daalde de overslag met 7,9 procent tot 17,2 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag stabiliseren tot 0,7 miljoen ton. Zaanstad kende eveneens een stabilisering tot 0,2 miljoen ton. Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die vandaag bekend zijn gemaakt.

Grootste stijgers

Het record in de Amsterdamse haven is afgelopen jaar met name veroorzaakt door meer overslag van energieproducten zoals kolen met 18 procent tot 15,5 miljoen ton tegen 13,1 miljoen ton in 2018. Deze stijging was toe te schrijven aan marktomstandigheden die zorgden voor een sterke groei in export naar niet-traditionele regio’s zoals Azië en het Zwarte Zee-gebied. Naar verwachting is deze groei niet structureel. In Amsterdam is met de sluiting van Hemwegcentrale 8 in december 2019 een groot kolenpakket komen te vervallen. De overslag van olieproducten steeg in 2019 met 5 procent tot 50 miljoen ton tegen 47,4 miljoen in 2018. Deze stijging werd veroorzaakt door gunstige omstandigheden in de benzinemarkt.

Ook werd een groei van 6 procent gerealiseerd in droge bulk met 33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018. De containeroverslag groeide met 12%, even als de overslag van Ro/Ro met 17%. In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen werd een stijging gerealiseerd van respectievelijk 3,4% en 2,4%.

Grootste dalers

Tegenover de stijgers staan dalers. De ladingstroom agri-producten daalde vorig jaar met 5% tot 7,9 miljoen ton en overige general cargo – waaronder projectlading – met 35% ten opzichte van 2018.

Cruise

In 2019 heeft Amsterdam 117 zeecruiseschepen ontvangen tegen 180 in 2018. Belangrijkste reden voor deze daling was de invoering van de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2019. In 2020 zullen naar verwachting eenzelfde aantal zeecruiseschepen Amsterdam aandoen, waarvan twaalf voor de eerste keer naar de stad komen. Het aantal zeecruisepassagiers daalde aanzienlijk naar 294.000 tegen 425.000 het jaar daarvoor. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruisebezoeken 62 tegen 30 in 2018. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in 2019 bedroeg 2.282 tegen 2.007 in 2018.

Import en export

De import in de Amsterdamse haven steeg in het afgelopen jaar met 5,7 procent tot 53,2 miljoen ton. De export groeide met 5,5 procent tot 33,6 miljoen ton.

Gronduitgifte

In 2019 werd 20 ha uitgegeven tegen 43 ha in 2018. Grote uitgiften vonden onder meer plaats aan GBN AGR (Artificial Grass Recycling) van 2 ha en een distributiecentrum aan de Conakryweg van 5,7 ha. Ook kocht Port of Amsterdam in 2019 een kavel aan van 6 ha in HoogTij, na eerdere aankoop van 10 ha in 2016.

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: ‘De Amsterdamse haven is een echte energiehaven waar nu nog groei plaatsvindt in fossiele brandstoffen, maar waar we voorsorteren op de overgang naar duurzame brandstoffen zoals waterstof en biobrandstoffen. In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers zoals Argent Energy en Greenergy. Naast overslag vinden we onze toegevoegde waarde belangrijk. Deze bedraagt 7 miljard euro en geeft weer wat de haven voor stad en regio betekent op het gebied van onder meer werk en innovatie. De Amsterdamse haven levert energie voor de Metropoolregio Amsterdam en ondersteunt het stadsbestuur in zijn ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Ook in 2019 was sprake van uitbreiding van het circulaire cluster in de haven, met de komst van de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life kunstgras in Nederland. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de verduurzaming van onze economie.’