gemeente lelystad airport

Final call: laatste dag inspraak Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Op 22 februari om 00.00 uur – morgen dus – sluit de zienswijzenperiode voor de aanpassing van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Het is kort dag, maar u kunt nu nog reageren op het ontwerp Luchthavenbesluit. In deze zienswijzenperiode kunt u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit.

Alle relevante stukken vindt u bij Rijksoverheid.nl. Het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat heeft daar ook verschillende animaties gepubliceerd over vliegroutes, de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen, etc. 

Wijzigingen Luchthavenbesluit in een notendop

Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd:

  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit.
  • Aangepaste wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten, naar aanleiding van de actualisatie van de MER.
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het Luchthavenbesluit.
  • Aangescherpte voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur.
  • Een aantal beperkingengebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.
ontwerp luchthavenbesluit
De vliegroutes in het ontwerp-Luchthavenbesluit, januari 2019

De wijzigingen staan in de Kamerbrief Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad van 14 december 2018. Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de eerste fase wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Luchtvaartgids. Dit staat in de Kamerbrief Diverse onderwerpen luchtvaart (28 november 2018).