state region amsterdam

Innovatieklas Logistiek

 

Wat is de innovatieklas

Studenten ervaren ketens van belangrijke sectoren of clusters van internationaal opererende bedrijven. De jongeren werken onder begeleiding van vakdocenten, onderzoekers en ondernemers aan actuele uitdagingen in de sector. De studenten, docenten en ondernemers worden gefaciliteerd in hun samenwerking met gastcolleges, bedrijfsbezoeken, masterclasses, workshops en netwerkbijeenkomsten. Op deze manier dragen zij bij aan het innovatievermogen van de topsectoren. Het concept Innovatieklas is in 2008 ontwikkeld door Free–”Flow en in 2011 op initiatief van de Kamer van Koophandel Amsterdam, Rabobank Schiphol en Greenport Aalsmeer ingezet in een breed programma om jongeren te interesseren voor een carrière in de sierteeltsector. Na een pilotfase wordt het concept nu ingezet in het cluster Flowers, Food, Logistiek en Leisure.

 

Doelstellingen

Innovatieklas heeft tot doel om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken en innovatieve bedrijven te verbinden aan arbeidsmarktvraagstukken van de regio. Met inspirerende bedrijven willen wij docenten en studenten enthousiasmeren voor een carrière bij de regionale bedrijven en de doorstroom van mbo naar hbo waar mogelijk te verhogen door tastbaar te maken voor studenten welke meerwaarde doorstuderen heeft. Daarbij draagt het bij aan een beter imago van de sector, doorstroom van mbo naar hbo (als doelstelling van de Human Capital Agenda Logistiek voor de metropoolregio Amsterdam), meer structurele contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven, samenwerking tussen kennisinstellingen en opleidingen om (sociale) innovatie te faciliteren.

 

Innovatieklas Logistiek

De Innovatieklas Logistiek is gericht op een aantal thema’s die binnen de logistiek dienstverlening leidend zijn, los van de sectoren waar zij hun diensten aan verlenen. Het gaat om het verminderen van de papieren documentenstromen en het digitaliseren van het logistieke proces. Het beter benutten van alle bestaande logistieke bewegingen, om aan de hand van nieuwe technologieën, te komen tot kostenbesparing én reductie van CO2. Maar ook over een samenhangend dienstenpakket en de koppeling met de zakelijke dienstverlening. Samenwerking in de keten en nieuwe verdienmodellen door samen te werken met toeleveranciers, afnemers en dienstverleners. En ten slotte over logistiek processen rondom communicatie van evenementen en bijeenkomsten. Logistiek in primaire sectoren en de wens naar streekgebonden producten. Studenten doen onderzoek naar optimalisatie van de ketensamenwerking en naar de bedrijfseconomische afweging om indien mogelijk met een logistieke partners te werken. Er kan tevens gekeken worden naar trends in ontwikkelingen van bijvoorbeeld de institutionele markt of toeristische sector om logistieke dienstverleners een goed beeld te geven van de markt en de wensen van de klant.

 

De Innovatieklas Logistiek is opgenomen als één van de projecten onder het Regionale Kennis DC van de metropoolregio Amsterdam en heeft de aandacht van beleidsmakers vanwege het succes in de sectoren Flowers en Food. Bedrijven roemen de concrete aanpak van de Innovatieklas en de faciliteiten die worden geboden om samen te werken met het onderwijs.

 

Opgeven voor de Innovatieklas

In september start de eerste editie van de Innovatieklas Logistiek, dus: 

 

Bent u ondernemer en heeft u een vraagstuk dat u door studenten wil laten onderzoeken en oppakken? Bent u docent en ziet u toegevoegde waarde in een intensief programma waarin uw studenten in contact komen met de meest inspirerende ondernemers uit het cluster Logistiek? Of ben je student en wil je investeren in je toekomst en bouwen aan je ervaring en netwerk?

 

Geef je dan nu op!

 

Partners Innovatieklas

Innovatieklas Logistiek wordt mogelijk gemaakt door inzet van de Kamer van Koophandel Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, ROC van Amsterdam en Nova College. Innovatieklas Logistiek investeert continue in het uitbreiden van relaties en het aantal partners om bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar te kunnen verbinden rondom relevante opdrachten.

 

Waarom Innovatieklas

De bedrijven die betrokken zijn bij de Innovatieklassen (in het verleden al uit de glastuinbouw, voedingsmiddelenindustrie, veeteelt/landbouw, toerisme/recreatie en zakelijke dienstverlening) hebben ook logistieke vraagstukken die zij graag met het model van de Innovatieklas willen oppakken. Zij worden daarbij gefaciliteerd in het contact met de onderwijsinstellingen en komen op een inspirerende manier in contact met jonge mensen, hun vakmensen voor de toekomst.

 

De meerwaarde van de Innovatieklas:

•het samenbrengen van de individuele en actuele ondernemersvragen en opleidingsvragen met de strategische agenda’s voor ‘logistiek’ in de regio de samenwerking tussen mbo, hbo en wo voor een betere doorstroom daar waar het kansrijk is en in lijn met het onderzoek van de sector ‘Push or pull’ de regionale samenwerking tussen de mbo’s, hbo’s en in de toekomst universiteiten • opbouwen van een relevant netwerk voor de studenten om hen te faciliteren in het vinden van een relevante en interessante werkgever.

 

Geef een reactie