verkenningen NH2050

Meedenken: Verkenningen NH2050

Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland heeft onlangs de Verkenningen NH2050 gepubliceerd. Het stuk is de start voor het gesprek met de buitenwereld. Het stelt inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties, economische motoren en andere stakeholders in staat om deel te nemen aan de discussie over de Omgevingsvisie NH2050. 
Tien grote vraagstukken én hun mogelijke effecten staan beschreven in Verkenningen NH2050. Ze komen voort uit actuele trends en ontwikkelingen en zijn verdeeld over de ringen Leefomgeving, Samenleving en Gebruik. De verkenningen vormen een feitelijk, beleids- en waardevrij document dat inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties, economische motoren en andere stakeholders op een gelijk kennisniveau brengt. Het dient als vertrekpunt voor het debat over de toekomst van Noord-Holland.
Fase 1 Omgevingsvisie NH2050 is met de publicatie van Verkenningen NH2050 afgerond.

MRA Agenda

Begin dit jaar hebben de MRA-partners de ruimtelijk-economische actieagenda voor de MRA opgesteld. Deze agenda is aan alle colleges, raden en staten aangeboden. Bij de aanbieding is de  MRA Agenda benoemd als een van de basisstukken voor de door iedere partner op te stellen Omgevingsvisie. De provincie Noord-Holland heeft op weg naar haar Omgevingsvisie nu de eerste stap gezet.

 

Koersfase: publiekscampagne 2017

Verkenningen NH2050 is tot stand gekomen op basis van gedegen literatuuronderzoek, 1-op-1 gesprekken , expertsessies en een congres met personen uit de wetenschap, bedrijfsleven, overheden, belangenorganisaties en opinieleiders.  Nu de trends en ontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende opgaven en dilemma’s bekend zijn, gaat de Koersfase in. Met een publiekscampagne en een breed participatieproces gaat de provincie in 2017 het gesprek aan met inwoners en stakeholders en gezamenlijk op zoek naar de ambities en doelen voor Noord-Holland.

Belangrijke trends voor logistieke en circulaire ondernemers

In Verkenningen NH2050 worden tien trends beschreven die van belang zijn voor de discussie over de Omgevingsvisie NH2050. Voor ondernemers, met name als ze actief zijn in de logistiek en de circulaire economie, zijn vier trends relevant:

  1. De economie zit met name door mondiale ontwikkelingen in een grote transitie naar bijvoorbeeld circulaire economie, digitale economie (automatisering, technologische ontwikkelingen met effect op elk gebied, zowel op (landbouw)productie als mobiliteit), meer hybride vormen van bedrijfsvoering die zich niet meer verhouden met statische regels in wetten en verordeningen. Wil de provincie vol inzetten op een top ICT-infrastructuur en letterlijk en regeltechnisch ruimte geven aan experimenten voor circulaire economie en hybride bedrijfsvormen?
  2. De voortgaande klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen en op den duur uitputting van grondstoffen maken energietransitie naar hernieuwbare bronnen urgenter dan ooit. Wil de provincie inzetten op het ruim baan geven aan initiatieven voor hernieuwbare energiebronnen en de aanleg van smart grids? Moeten we sturen op doelen in termen van percentages hernieuwbaar of op de verschijningsvorm ervan?
  3. De behoefte aan mobiliteits neemt verder toe, waarbij verplaatsingspatronen steeds diffuser worden en de impact en snelheid van technologische veranderingen omkleed zijn met tal van onzekerheden Moeten we ervoor kiezen om in het verstedelijkte zuiden in te zetten op binnenstedelijke verdichting, bij voorkeur bij OV-knooppunten, en op uitbreiding en aanpassing van het regionale OV-systeem? En zouden we in het noorden moeten inzetten op individueel vervoer en vraagafhankelijk OV met inzet van nieuwe technologie?
  4. Wonen, werken en recreëren concentreren zich verder in de stad en stedelijke agglomeraties, met tot gevolg druk op de stad en het omliggende landschap Betekent een principe van duurzame verstedelijking, met vooral binnenstedelijk verdichten in de MRA, dat recreatieve doeleinden binnen het metropolitaan landschap het primaat krijgen?

De volledige Verkenningen NH2050 vindt u hier.
Bron: metropoolregioamsterdam.nl.

Geef een reactie