state region amsterdam

Nieuwe stap in proces aanleg nieuwe zeesluis

14 februari 2014

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Milieueffectrapport (MER) voor de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden vrijgegeven voor de ter inzage legging. Hiermee is een nieuwe stap gezet in het proces van de aanleg van de nieuwe zeesluis.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen met de gemeente Velsen aan de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden omdat de huidige Noordersluis (1929) na bijna honderd jaar aan vervanging toe is. Om ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen, wordt de nieuwe sluis groter en sneller aangelegd. De nieuwe, grote zeesluis zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de sluis in 2019 gereed.

 

Inpassingsplan
Om de bouw van de nieuwe zeesluis ter vervanging van de bijna 100-jarige Noordersluis in IJmuiden planologisch mogelijk te maken stelt de provincie een inpassingsplan (PIP) vast. Een inpassingsplan is in feite een provinciaal bestemmingsplan. Het PIP beschrijft de invulling van het gebied op en rond het sluizencomplex. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid (o.a. milieu) en ruimtelijke kwaliteit. Andere onderwerpen in het PIP zijn de locatie en de afmeting van de nieuwe sluis, verplaatsingen van diverse activiteiten op de sluiseilanden, en een blijvende noord-zuid-verkeersverbinding. De nautische- en waterveiligheid wordt gegarandeerd in zowel de aanleg- als de gebruiksfase. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering.

 

Milieueffectrapport
Voor het PIP moeten ook de effecten op het milieu onderzocht worden. Daarom heeft Rijkswaterstaat als initiatiefnemer een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Onderwerpen in het MER zijn o.a. externe veiligheid, lucht, water, bodem, natuur en archeologie. Het MER biedt inzicht in hoe de ruimtelijke keuzes in het PIP het milieu beïnvloeden en geeft aan wat de impact is van de nieuwe sluis op de omgeving.

 

Verdere procedure
Het ontwerp-PIP en MER liggen van 19 februari tot en met 1 april 2014 ter inzage. Voor iedereen is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het PIP. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in het najaar van 2014.

 

Informatieavonden
Op 4 en 11 maart zijn er informatieavonden in respectievelijk Amsterdam (Tolhuis) en IJmuiden (Tata Steel stadion) om een toelichting te geven op het ontwerp-PIP en MER.

 

Bron: RWS

Geef een reactie