Stroomstoring Schiphol

Verbeteringen na grote stroomstoring Schiphol

Schiphol verbetert het toezicht op haar infrastructuur aan de hand van aanbevelingen van onderzoeksorganisatie TNO. TNO heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van problemen op Schiphol op 29 april 2018 na een spanningsdip in het hoogspanningsnet van Tennet. TNO heeft daarbij ook aanbevelingen gedaan hoe soortgelijke problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen dan wel risico’s kunnen worden verkleind. Die aanbevelingen betreffen het adequaat testen van systemen op Schiphol, het op dezelfde wijze behandelen van tijdelijke en permanente voorzieningen en het oprichten van een multidisciplinair technisch incidententeam.

Problemen op Schiphol na spanningsdip

Een spanningsdip in het hoogspanningsnet van Tennet leidde op 29 april jl. tot een onderbreking van de stroomvoorziening op een deel van Schiphol, met als gevolg uitval van een aantal belangrijke operationele processen.

“Direct na de stroomstoring controleerden we voor de zekerheid direct andere, vergelijkbare systemen,” zegt directielid André van den Berg van Schiphol. “Ook troffen we direct maatregelen om de geconstateerde oorzaken van de stroomstoring te ondervangen. Voor de langere termijn vroegen we TNO om met hun expertise naar de technische kant van deze storing te kijken. Naast onze eigen evaluatie en analyse leverde dat waardevolle inzichten op, waar we van hebben geleerd. We volgen hun aanbevelingen op, om in het belang van alle betrokkenen de kans op herhaling te minimaliseren. Dit alles neemt niet weg dat we betreuren hoe het op die 29e april is verlopen.”

Samenloop van omstandigheden

Op basis van het onderzoek van TNO is de conclusie dat sprake was van een samenloop van omstandigheden. In Terminal 3 vonden werkzaamheden plaats om de stroomvoorziening te verbeteren. Bij deze werkzaamheden was een tijdelijk noodstroom-aggregaat geplaatst. De instellingen en aansluitingen daarvan waren niet hetzelfde als van de overige noodstroomaggregaten van Schiphol. Zo stonden drie groepen niet goed ingesteld waardoor zij niet automatisch inschakelden met de noodstroomvoorziening. Na herstel van de stroomvoorziening stuitte Schiphol op problemen in de datanetwerken op de luchthaven. Omdat een verbindingselement (‘switch’) verkeerd was aangesloten, startte deze niet volledig op. Op een andere switch deed zich een softwareprobleem voor. De problemen in de datanetwerken leidden tot verstoring van het incheck- en bagagesysteem.

Aanbevelingen TNO

Uit de analyse van TNO van de directe oorzaken van de storingen komt een aantal onvolkomenheden aan de (tijdelijke) noodstroominstallatie en de telecommunicatie infrastructuur naar voren. TNO heeft vastgesteld dat Schiphol inmiddels maatregelen heeft getroffen waarmee de geconstateerde onvolkomenheden zijn ondervangen. Vervolgens is onderzocht welke barrières hadden moeten bestaan om de gebeurtenissen te voorkomen, waarbij TNO stelt dat het inrichten van meer of robuustere barrières een risico-gebaseerde bedrijfseconomische afweging van Schiphol betreft. Op verzoek van Schiphol heeft TNO aanbevelingen gedaan om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen dan wel risico’s te verlagen. TNO beveelt Schiphol daarbij aan om voor tijdelijke systemen, die Schiphol bijvoorbeeld gebruikt tijdens verbouwingen, dezelfde specificaties te hanteren als voor permanente systemen om de kans op een storing te beperken. In het verlengde daarvan raadt TNO Schiphol aan de (tijdelijke) systemen onder maximale gangbare bedrijfscondities te testen en vanwege het grote aantal wijzigingen en instellingen op de luchthaven regelmatig de systeemafhankelijkheden en instellingen van kritieke systemen te analyseren. Ook beveelt TNO aan dat Schiphol in samenwerking met alle (extern) betrokken partijen nagaat of en hoe het meldings- signalerings- en escalatieproces met betrekking tot storingen in de data infrastructuur kan worden verbeterd. Een multidisciplinair technisch incidententeam zal daar een bijdrage leveren.

De aanbevelingen van TNO worden door Schiphol overgenomen en nauwlettend gemonitord op opvolging en implementatie.

N.B.: Aangezien het TNO rapport gedetailleerde informatie over voorzieningen, installaties en infrastructuur op Schiphol bevat wordt het rapport uit veiligheidsoverwegingen niet extern gedeeld.