Visie 2030 Havenbedrijf Amsterdam

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector. Door deze kernen van haven, stad en regio optimaal met elkaar te verbinden ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie.
Dit is in het kort de visie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. over hoe de haven zich op middellange termijn, tot 2030, zal ontwikkelen. De Visie 2030 is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer het havenbedrijfsleven, kennisinstituten, belangenverenigingen, NGO’s en overheden. Gekozen is voor een visie op middellange termijn omdat de wereld in hoog tempo verandert. Belangrijk is dus om in te zetten op een haven die snel kan schakelen en tijdig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Versterken, verbinden en verwezenlijken

Dertje Meijer, president directeur Havenbedrijf Amsterdam: “Ons doel is de havenregio zo te ontwikkelen dat zij blijvend waarde oplevert voor mens en omgeving. Dat doen we langs drie lijnen: het versterken van de huidige activiteiten, het verbinden van de stedelijke dienstensector met de kernclusters van de haven en de regionale industrie en het verwezenlijken van innovaties. Daarmee ontwikkelen we de havenregio als innovatief knooppunt voor de circulaire en bio-based economie. En realiseren we, in partnership met de markt en met onze omgeving banen, nieuwe producten en toegevoegde waarde.

Drie kernen, zes clusters en drie rollen

Drie kernen vormen de kracht van de metropool Amsterdam: haven, stad en regio. De stad met een veelzijdigheid aan diensten, zoals ICT, kennisinstellingen, financieel-zakelijke dienstverlening en toerisme. De regio is een industriële hotspot met een toonaangevende voedselbranche, staalproductie en hoogwaardige maakindustrie. De haven vormt samen met de luchthaven een logistieke hub van formaat en is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen. Om innovatie aan te jagen en synergie tussen kernclusters (haven) , industrie (regio) en dienstensector (stad) te bevorderen heeft Havenbedrijf Amsterdam voor zichzelf drie rollen gedefinieerd:

  1. Marktmeester (traditionele rol)
    Versterken van de zes kernclusters van de haven (1 Energy 2 General cargo & Logistics 3 Food 4 Agribulk, Minerals & Recycling, 5 Cruise 6 Maritime services & Real Estate), door klanten te faciliteren en het fundament op nautisch, infrastructureel en commercieel gebied (ruimte, bereikbaarheid, veiligheid,efficiëntie, vestigingsklimaat) op topniveau te brengen.
  2. Matchmaker
    Verbinden van mensen, ideeën, stromen, processen en sectoren, om te zorgen voor synergie en vernieuwing in de hele keten en regio.
  3. Co-creator
    Verwezenlijken van havenversterkende innovaties door als partner mee te ontwikkelen, te participeren en te investeren.

Waardecreatie

Als Port of partnerships wil Havenbedrijf Amsterdam een netwerkhaven zijn waar het mogelijk is om snel de juiste mensen, organisaties en kennis bij elkaar te krijgen om partnerships te vormen en zo kansen in business om te zetten. Dat betekent meer toegevoegde waarde voor de regio en daarmee voor de BV Nederland, maar ook meer werkgelegenheid. Zo geeft Havenbedrijf Amsterdam invulling aan haar missie: grensverleggend waarde creëren.
Visie 2030 is te vinden en te downloaden op www.havenvisie.nl

Over Havenbedrijf Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2013 ruim 95 miljoen ton goederen over waarvan circa 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 59.000 mensen bij bedrijven in de haven of havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 26.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships werkt het  Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.
Voor meer informatie: www.portofamsterdam.nl/visie-2030
Bron: Port of Amsterdam

Geef een reactie