cdm@airports

‘Nieuwe aanvliegroute nodig’: adviesraad wil af van bijzondere positie luchtvaartsector

Het kabinet moet met een geheel nieuwe blik naar het luchtvaartbeleid gaan kijken. Daarbij moet vaker rekening worden gehouden met klimaatopgaven en het draagvlak onder burgers voor de sector. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in het rapport ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’. De Raad wil dat voor de luchtvaartsector dezelfde eisen gaan gelden voor andere bedrijfstakken. Het rapport komt op een moment dat het kabinet schrijft aan een nieuwe Luchtvaartnota en de verdere uitbreiding van Schiphol onder druk staat.

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur begint zijn pleidooi voor een nieuwe aanvliegroute van het luchtvaarbeleid met de boodschap dat Nederland volop profiteert van de toename in het luchtverkeer wereldwijd. Maar de overlast is volgens de Raad navenant toegenomen met meer geluidsoverlast en meer uitstoot van fijnstof en CO2. Het draagvlak voor ‘vliegen’ slinkt onder burgers omdat hun leefomgeving onder druk staat. Ook is het vertrouwen in de overheid en de luchtvaartsector gedaald.

Aanbevelingen rapport luchtvaart Rli

Een uitzonderingspositie voor de luchtvaart is niet meer van deze tijd, stelt de Rli. De sector zou zich dan ook aan dezelfde voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit, hinder en CO2-uitstoot moeten gaan houden als andere bedrijven. Om deze eisen helder te krijgen heeft de Rli een vergelijkende studie laten doen naar de wet- en regelgeving in andere (mobiliteits)sectoren zoals het spoor, de zee- en binnenvaart, het wegverkeer en de zware industrie. De luchtvaart zou alleen mogen groeien binnen helder vastgestelde grenzen, net als andere sectoren.

De Rli doet een aantal aanbevelingen om de luchtvaart qua beleid meer in lijn te krijgen met andere bedrijfstakken. Ook geeft de Raad een aantal suggesties voor een concrete uitwerking van de aanbevelingen (zie kaartje):

  • Stuur op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart.
  • Pas het ALARA-beginsel toe (as low as reasonably achievable).
  • Ontwikkel een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen voor CO2-uitstoot.
  • Zorg voor vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering.
  • Zorg dat de vervuiler betaalt.
  • Besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag.
  • Stuur op internationale bereikbaarheid van Nederland en heroverweeg daarbinnen de netwerkkwaliteit.
Voorstellen voor uitwerking van de aanbevelingen. Afbeelding: Visualism

Politiek nu aan zet

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is een strategisch adviescollege voor regering en parlement dat adviseert over kwesties die raken aan de fysieke leefomgeving. Dat doet de Rli vanuit een integrale benadering met als doel politieke en maatschappelijke discussies te verdiepen en de kwaliteit van beleidsvorming te verbeteren. De adviezen van de Raad zijn zwaarwegend, maar niet bindend. Het Rli-rapport is donderdag 18 april aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Transport en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Rapport Rli luchtvaart