ing wegtransport

EU wil green lanes voor vrachtverkeer tijdens coronacrisis

Vanwege de coronacrisis vraagt de Europese Commissie de lidstaten om onverwijld green lanes aan te wijzen bij belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T). Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, ongeacht welke goederen ze vervoeren. Samen met de controles en gezondheidschecks mag het oversteken van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen. 

De procedures bij de green lanes moeten tot een minimum worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Controles en screening moeten worden uitgevoerd zonder dat de bestuurders hun voertuig hoeven te verlaten. De bestuurders zelf mogen slechts minimaal worden gecontroleerd. Vrachtwagenchauffeurs mag niet worden gevraagd om andere documenten te tonen dan hun identiteits- en rijbewijs en, zo nodig, een brief van hun werkgever. Elektronische indiening of weergave van documenten moet worden aanvaard.

Geen discriminatie, minimaal aantal vervoersverboden

Geen enkele vrachtwagen of chauffeur mag worden gediscrimineerd, ongeacht de plaats van herkomst en bestemming, de nationaliteit van de bestuurder of het land van inschrijving van het voertuig.

Gezien de situatie dringt de Commissie bij de lidstaten aan op een tijdelijke opschorting van alle beperkingen inzake toegang tot de weg die momenteel op hun grondgebied gelden, zoals een rijverbod bij nacht of tijdens het weekend en sectorale verboden.

Transitcorridors voor werknemers cruciale beroepen

De Commissie moedigt de lidstaten aan om veilige transitcorridors in te stellen waarlangs particuliere bestuurders en hun passagiers, zoals werknemers in de gezondheidszorg en in het vervoer, alsook gerepatrieerde EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit, rechtstreeks en met voorrang via het TEN-T-netwerk het land kunnen doorkruisen. Zij moeten daarbij strikt op de aangewezen route blijven en de noodzakelijke minimumrusttijden in acht nemen. De lidstaten moeten garanderen dat ten minste één luchthaven open blijft voor repatriëring en internationaal vervoer van hulpgoederen.

Sterkere samenwerking tussen de EU-landen en met de buurlanden

Naar aanleiding van de videoconferentie van de EU-ministers van Vervoer op 18 maart heeft de Commissie een netwerk van nationale contactpunten en een platform opgezet waar informatie wordt verstrekt over de nationale vervoersmaatregelen tegen het Coronavirus. De nationale contactpunten moeten de doeltreffende werking van de green lanes ondersteunen. Buurlanden van de EU wordt verzocht nauw met dit netwerk samen te werken om de goederenstroom in alle richtingen te waarborgen.

Toepassing van regels voor werknemers in de vervoerssector

Om het vervoer aan de gang te houden, beveelt de Commissie de lidstaten aan om maatregelen te nemen die het vrije verkeer van alle werknemers in het internationale vervoer waarborgen, ongeacht de vervoerswijze. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, worden opgeheven. De lidstaten mogen bijvoorbeeld niet eisen dat vervoerders een doktersverklaring als bewijs van goede gezondheid bij zich hebben. Om de veiligheid van de werknemers in de vervoerssector te verzekeren, zijn ook versterkte hygiëne en operationele maatregelen vereist in luchthavens, havens, spoorwegstations en andere knooppunten voor vervoer over land. Deze nota van de Commissie bevat een volledige lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus (bijlage 2).

“We willen de EU-toeleveringsketens in deze moeilijke omstandigheden beschermen en waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen
Adina Vălean, commissaris voor Vervoer

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Als een chauffeur niet over dergelijke getuigschriften beschikt, moet een door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard (bijlage 3).

Alle principes moeten ook gelden voor inwoners van derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

Achtergrond

De coronapandemie verstoort het vervoer en de mobiliteit in Europa in hoge mate. De Europese toeleveringsketen wordt in stand houden via een uitgebreid netwerk dat alle vervoerswijzen omvat. De continuïteit van het goederenvervoer over land en water en door de lucht is van cruciaal belang voor de werking van de interne EU-markt en als reactie op deze crisis in de volksgezondheid.

Meer informatie

Mededeling van de Europese Commissie over de toepassing van green lanes in de richtsnoeren voor grensbeheer om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te waarborgen

Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services

Coronavirus: EU-respons

Overzicht van nationale maatregelen per land