ict & logistiek

Even voorstellen: de MRA-netwerkregisseur Logistiek

“Mijn opdrachtgevers zijn de overheden, maar ik weet uit ervaring dat je nog veel meer voor elkaar krijgt als je bedrijven erbij betrekt en hun belangen laat meetellen. Over twee jaar weten verheden én bedrijfsleven waar ze terecht kunnen en hebben ze een duidelijk overzicht van de ontwikkelingen in de logistiek.” Met die belofte stelt de nieuwe netwerkregisseur Logistiek voor de Metropoolregio Amsterdam zich voor aan overheden en bedrijven in de transport en logistiek. Ton Geuzendam is in mei aangesteld en heeft zich inmiddels voortvarend op zijn nieuwe taken gestort.

Ton Geuzendam
Ton Geuzendam

Zijn ambities weerspiegelen de opdracht die Ton heeft meegekregen van de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. Voor hen werd steeds duidelijker merkbaar dat Noord-Holland bruist van de initiatieven op het gebied van mobiliteit, maar dat regie en overzicht ontbreken. Dit terwijl de regionale opgaven alleen maar groter worden. Er zijn duizenden extra woningen nodig, de economie blijft groeien en de roep om leefbare en bereikbare woonkernen wordt luider. Veel aandacht gaat in de planvorming uit naar het openbaar vervoer en wegen. Daardoor dreigde één belangrijke tak ondergesneeuwd te raken: een efficiënte, veilige en schone transportsector en logistiek. Bereikbaarheid is vitaal voor het goederenvervoer. Ton: “In de MRA gebeurt veel op logistiek gebied. Er zijn tal van goederenstromen binnen de regio en richting het achterland. En tal van partijen houden zich bezig met innovatie in de logistiek. Maar het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. Daar kom ik in beeld.”

Leren van elkaar dankzij nieuwe netwerkregisseur Logistiek

Hij gaat onder meer knelpunten agenderen en inventariseren welke projecten al lopen. Kansrijke initiatieven worden voor een bredere doelgroep over het voetlicht gebracht. Voor inspiratie richt Ton zijn blik binnen en buiten de regio: “Zo is in Haarlem de afvallogistiek voor bedrijven tegenwoordig totaal anders georganiseerd. Niet langer gaan vijf afhalers tegelijk het centrum in, maar de routes worden vooraf verdeeld via een platform. De afnemers merken daar niets van, wel krijgt de leefbaarheid een boost. Veel andere gemeentes willen het systeem gaan overnemen en dat is precies ons doel.” Oók in Haarlem wordt met een pilot een efficiencyslag gemaakt in de bouwlogistiek. “Maar dat is in Utrecht al gedaan. Waarom zou je dat wiel opnieuw willen uitvinden.”

Aanjager innovatie en poortwachter logistiek

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de nieuwe netwerkregisseur projecten gaat trekken. Maar vernieuwing en verbeteringen aanjagen, is weer wel de ambitie. Ton adviseert waar nodig en bewaakt de belangen van de logistiek. “Een van mijn kerntaken is er voor zorgen dat het thema logistiek een plaats krijgt in het MRA-programma Smart Mobility. Daarin ligt de focus op data, de fysieke en digitale infrastructuur, voertuigtechnologie en MAAS ofwel Mobility As A Service. Logistiek ontbrak nog. Daar ga ik invulling aan geven.”

Coördinatie Green Deal Zes

Nog een voorbeeld van een veelbelovend project is de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Ook daar ontbreekt volgens Ton samenhang. “De Green Deal ZES wordt van alle kanten en op verschillende manieren aangevlogen, landelijk bijvoorbeeld via het Klimaatakkoord. Het MRA-bureau wil de uitvoering gezamenlijk oppakken in de regio, maar voor gemeentes zoals Amsterdam en Haarlem is het eigenlijk al een gepasseerd station. En andere gemeenten willen wel, maar twijfelen nog. Daarnaast is er in delen van de provincie coördinatie, maar niet in het gebied als geheel. Terwijl dat wel hard nodig is. Green Deal ZES is gewoon een thema dat breed opgepakt zou moeten worden.”

Bedrijven onmisbaar voor innovatie

Geuzendam wordt als netwerkregisseur Logistiek een spin in het web voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De laatste – het bedrijfsleven – heeft een speciale plek in dat web, weet hij uit ervaring. Als adviseur Regiostimulering bij de Kamer van Koophandel en clustermanager Logistiek bij de Amsterdam Economic Board heeft hij jarenlang bedrijfscollectieven ondersteund en als schakel naar overheden gefungeerd. De MRA kent hij als geen ander en het bedrijfsleven is wat hem betreft een onmisbare schakel voor vernieuwing van de regionale logistiek. “Bedrijven zíjn Logistiek! We hebben ze hard nodig om de logistieke uitdagingen aan te gaan. Het is belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en suggesties en dat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd”, benadrukt Ton.

Samenwerkingsagenda Logistiek

Ton Geuzendam gaat aan de slag op basis van een koersdocument dat begin dit jaar is vastgesteld door de Vervoerregio namens de partijen in het MRA Platform Mobiliteit (bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partners). Dat koersdocument, de Samenwerkingsagenda Logistiek (link) bevat drie opgaven:

  • Passende ruimte voor schakels uit de logistieke ketens;
  • Het efficiënter faciliteren van logistieke stromen;
  • Stillere, schonere en veiliger vervoersbewegingen.

Het koersdocument richt zich op de stromen mainportlogistiek, bouwlogistiek en stedelijke distributie. Het eindigt met aanbevelingen om opgaven gericht uit te werken, meer samenhang en focus aan te brengen, te zorgen voor het ontwikkelen en delen van kennis en te zorgen voor uitwisseling tussen logistieke initiatieven.