state region amsterdam

De ambities van de nieuwe coalitie in Flevoland voor de logistiek

Vlak voor de zomer hebben de nieuwe coalities in de provincies Noord-Holland en Flevoland (samen de MRA) een akkoord gesloten voor de komende bestuursperiode. Welke afspraken zijn gemaakt voor 2019-2023 en wat betekenen ze voor de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam? AmsterdamLogistics.nl nam de afspraken in Flevoland onder de loep.

‘Flevoland: Ruimte voor de toekomst’ is de titel van het nieuwe akkoord van VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 in Flevoland. De zes partijen zeggen zich te realiseren dat de komende jaren belangrijke zaken voor Flevoland op de agenda staan. “Koersvastheid is daarbij belangrijk, daarom hechten wij aan het beginsel ‘afspraak is afspraak’.” De coalitie wil op transparantie en draagvlak sturen.

Het akkoord bevat zeven hoofdstukken waarbij voor ondernemers in de logistiek de hoofdstukken Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water, Economie, Krachtige samenleving, Energie en milieu en Mobiliteit relevant zijn. Het akkoord is geschreven als een schets van idealen en beloftes, maar ook vastberadenheid: ‘Wat we in 2023 hebben bereikt’ is per hoofdstuk uitgewerkt.

Mobiliteit

Flevoland werkt net als andere overheden aan bereikbaarheid en heeft tal van infrastructurele wensen voor de komende coalitieperiode. “Daarbij is de essentie dat er verbindingen worden gelegd, wegen en waterwegen, bus-en treindiensten, rijkswegen, provinciale en lokale wegen.” Concreet wordt gekeken naar de kansen voor realisatie van snelle (rail)verbindingen, smart mobility (wederom met een belangrijke rol voor het MITC) en verduurzaming van mobiliteit mits haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Ook hoopt Flevoland dat het Rijk uiterlijk 2023 instemt met de verbreding van de A27 tussen de Stichtse brug en het knooppunt met de A1 tussen het knooppunt A6-A27 en de Stichtse brug.

Economie

De coalitie schrijft over de economie in de komende jaren: “Een eerste belangrijke pijler voor versterking van de economie is het Economisch Programma, dat zich langs verschillende programma­lijnen concentreert op het midden-en kleinbedrijf en de versterking van het economisch ecosysteem. Daarom is aandacht voor arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden onontbeerlijk… Voor dergelijke ruimtelijk-economische opgaven maakt de provincie, waar dat kan, een koppeling met Europese programma’s.”

De coalitie zet vol in op Flevokust Haven: “Het is een belangrijke schakel in de maritieme strategie van het Rijk en in de mainportlogistiek van de MRA.” Flevokust Haven krijgt als het aan de nieuwe coalitie ligt, kansen voor een professionele doorontwikkeling. Er wordt ingezet op het verplaatsen van vervoersstromen van weg naar water (verduurzaming) en met het lokale bedrijfsleven wordt onderzocht of er een goederenspoorverbinding kan komen voor containervervoer. “De doorgroei van Flevokust Haven maakt de uitbreiding van het haventerrein op termijn onvermijdelijk. Een uitbreiding is onderdeel van het takenpakket van het op te richten havenbedrijf. De planologische ruimte (het verlengen van de kade met nog eens 400 meter) zal dan worden benut.

Tekst loopt door onder afbeelding

coalitieakkoord flevoland

Noordelijk Flevoland heeft extra aandacht in het coalitieakkoord, dat deel van de provincie moet toekomstbestendig en minder kwetsbaar voor (economische) schommelingen worden. “We geven hieraan vorm door een samenhangende impuls op het snijvlak van economie, verduurzaming, innova­tie, talent en fysieke leefomgeving.” De provincie heeft enkele maanden geleden al de ambitie uitgesproken om de proeftuin voor Nederland te worden van smart mobility. Toen is ook voorgesteld om 2 miljoen euro te reserveren voor projecten binnen een toekomstig MITC in Marknesse (Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum).

Voor Urk ligt de ontwikkeling van een maritiem cluster in het verschiet. “We richten ons vooral op verdere economische ontwikkeling van de binnen­vaart, waterbouw, offshore, watersportindustrie en visserij.”

Energie en milieu

Flevoland positioneert zich als koploper van hernieuwbare energie. De ambities zijn dan ook groot en de coalitie committeert zich aan de doelstelling van het Akkoord van Parijs van CO2-neutraliteit in 2050. Voor Flevoland betekent dat over 30 jaar fossielvrij en CO2-vrij. De tussenstap is 2030. “Ons doel voor 2030 is een energieneutraal Flevoland, inclusief mobiliteit. Dit betekent dat we binnen de provincie net zoveel hernieuwbare energie opwekken als er aan totale energie, inclusief verkeer en vervoer, wordt verbruikt. We hanteren daarbij het uitgangs­punt dat de aanpak van de klimaatopgaven haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn.”

Ondernemers hebben sinds 1 juli 20-19 de plicht om aan te geven dat ze de meest energiezuinige productiemethoden gebruiken. Dat is niet voor elke mkb’er eenvoudig, beseft de coalitie en de provincie neemt graag de taak op zich van kennisbank en klankbord. “Door vraagbundeling en het creëren van herkenbare lijnen in oplossingen, wordt het voor het MKB makke­lijker te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.” Ook wordt onderzocht welke financiële instrumentaria kunnen bijdragen om innovatie te stimuleren.

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

In de ruimtelijke ontwikkeling staat woningbouw centraal. Flevoland heeft dan ook nog volop ruimte voor bevolkingsgroei. Met het oog op die groei is de IJmeer-spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam zeer gewenst. Ondernemers worden niet vergeten. “Bij initiatieven van ondernemers en ontwikkelingen bij gemeenten dagen we ze uit bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit. We zullen gemeenten stimule­ren om uitbreiding buiten de stedelijke contouren samen op te laten gaan met de revitalisering of ombouw van verouderde bedrijventerreinen binnen die contouren.”

De nieuwe coalitie zet de lijn door van de omgevingsvisie tot 2030 FlevolandStraks. “In Flevoland zijn vele nieuwe economische activiteiten. Ondernemers pakken de kansen van de veranderende economie. Hieronder ook de circulaire economie. Het woord afval heeft een andere betekenis gekregen: het is grondstof voor productie. Flevoland is de grondstoffenleverancier voor de circulaire economie. Groene grondstoffen en gebruikte materialen bewerken we zodanig dat ze hun weg vinden naar afzetmarkten.” Lelystad Airport wordt met name genoemd als een van de knooppunten in de regionale netwerken (tegen de Noordvleugel aan, onderdeel van de MRA richting West en lijnen naar Zuid en Oost).

Krachtige samenleving

In Krachtige samenleving zijn de voornemens voor de Human Capital Agenda relevant voor (logistieke) bedrijven. “Goed onderwijs, gericht op kansrijke ontwikkelingen in een veran­derende arbeidsmarkt, is een belangrijke vesti­gingsfactor voor bedrijven. Dit is een aspect van de versterking van de regionale economische structuur, een provinciale kerntaak, die we oppakken in een goede samenwerking met onze partners in onderwijs, kennisinstellingen en werkgevers.”

Coalitie Flevoland; gedeputeerden relevant voor de logistiek

Jan de Reus (VVD): Ruimtelijke ordening, Amsterdam Lelystad Airport, Mobiliteit, MITC.

Cora Smelik (GroenLinks): Duurzaamheid, Omgevingsvisie.

Jan Nico Appelman (CDA): Economie, Human Capital Agenda, Maritieme Strategie.

coalitieakkoord flevoland Jop Fackeldey (PvdA): Energietransitie, Krachtige samenleving.