Schiphol economische winst

Internetconsultatie toekomst Schiphol

Tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Internetconsultatie Schiphol in negen onderdelen

De ORS heeft het consultatietraject zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt. Zo wordt er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. In totaal bestaat de maatschappelijke consultatie en de advisering door de ORS uit negen onderdelen:

1. Inventarisatie ideeën binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De leden van de ORS dragen hun ideeën aan over de inrichting van de consultatie.
2. Internetconsultatie. Brede inventarisatie van meningen over de toekomst van Schiphol – iedereen kan hier aan meedoen.
3. Publieksonderzoek. Belevingsthermometer en landelijk representatieve survey.
4. Huiskamergesprekken. Leden van de ORS gaan in gesprek bij omwonenden thuis.
5. Online community. Online gesprekken tussen online influentials over de toekomst van Schiphol.
6. Critical reviews. Openbare themagesprekken waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd.
7. Luchtvaartdag. Dagvullend inhoudelijk programma over Schiphol en omgeving op zaterdag 8 december 2018 in de regio Schiphol.
8. Opstellen ORS-advies. De ORS verwerkt de resultaten van de consultatie in een gebundeld advies over de toekomst van Schiphol.
9. Presentatie ORS-advies. Voorzitter Alders overhandigt het advies aan Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Alle onderdelen worden voor het einde van het jaar afgerond.

Breed inventariseren 

Inmiddels heeft ook een eerste ‘huiskamergesprek’ plaatsgevonden. Hierin wordt bij een bewoner thuis een gesprek gevoerd tussen omwonenden en regionale bestuurders, Schiphol-directeur Benschop en ORS-voorzitter Hans Alders. Deze huiskamergesprekken worden rond alle banen van Schiphol georganiseerd.

ORS-voorzitter Hans Alders onderschrijft het grote belang van de brede consultatie: “Dit zorgt voor meer inzicht in zowel de problemen als de ideeën die er bij partijen leven. Iedereen in Nederland krijgt zo de kans zijn of haar bijdrage te leveren, in de directe omgeving en daarbuiten.” Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl

Resultaten 

Medio december 2018 wordt de consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Daarna worden de resultaten verwerkt in het advies van de ORS aan de Minister. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Over de Omgevingsraad Schiphol 

Sinds 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting.