Inventarisatie kansen Schipholcorridor klaar

De afgelopen maanden heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vanuit het programma OV-knooppunten ontwikkelingen en kansen langs het spoortraject Leiden – Schiphol – Lelystad (de ‘Schipholcorridor’) in beeld gebracht. Daarbij gaat het om kansen die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de 17 ov-knooppunten op deze lijn, zowel qua mobiliteit als ruimtelijke ontwikkelingen. 
De aanleiding voor de inventarisatie is agendapunt 1.8 uit de MRA Agenda: knooppuntontwikkeling binnen de Metropoolregio Amsterdam. Hierin wordt de kennis en ervaring in de MRA benut die de provincie Noord-Holland samen met gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam, NS en ProRail opdeed in de studie Maak Plaats!, de pilot Zaancorridor en de Kennemerlijn.

Nieuwe fase

Het doel van het voorverkenningstraject voor de Schipholcorridor was te ontdekken wat nodig is om tot keuzes te komen voor de ontwikkelingen op knooppuntniveau. De bestuurders binnen de MRA hebben in december 2017 ingestemd met dit procesvoorstel voor de verkenningsfase, waarin deelopgaven dieper worden verkend. Dit besluit markeert dus een nieuwe fase in het traject.

Wat zijn OV-knooppunten?

OV-knooppunten zijn de omgevingen van treinstations en enkele grote busstations. Binnen het programma OV-knooppunten wordt gekeken naar verbetering van de omgeving binnen de eerste 300 meter in een cirkel rond het station. Daarnaast wordt gekeken naar verbeteringen binnen de 1200 meter-cirkel rond het station en in het gebied binnen het ‘10 minuten-fiets-isochroon’, het gebied dat binnen 10 minuten fietsen bereikbaar is vanaf het station. Hierbij gaat het om ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteitsontwikkelingen waarbij kan worden overgestapt op verschillende modaliteiten. Door van knooppunten aantrekkelijke plekken in de stad te maken waar mensen graag wonen, werken en verblijven, sparen we het landschap en verleiden we mensen vaker de trein te nemen en de auto te laten staan. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 1. Het optimaal benutten en versterken van de aanwezige intrinsieke waarden van knooppunten en het vergroten van synergie tussen knooppunten;
 2. Het verbeteren van de stationsomgeving als comfortabel en optimaal functionerende schakel in de deur-tot-deurreis.
 3. Het beter benutten van de bestaande ruimte rondom het station (50% van de nieuwe woningbouw binnen de knooppunten);
 4. Het verbeteren van de stationsomgeving als aantrekkelijke plek in de stad of dorp om te wonen, werken, leren, ondernemen en/of verblijven.

Wat houdt de Schipholcorridor in?

Op deze corridor liggen 17 OV-knooppunten: Leiden, Sassenheim (deze liggen buiten de MRA), Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Zuid, Amsterdam RAI, Duivendrecht, Diemen Zuid, Weesp, Almere Poort, Almere Muziekwijk, Almere Centrum, Almere Parkwijk, Almere Buiten, Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum. Langs deze corridor verwachten we de komende jaren grote ruimtelijke ontwikkelingen. Verder ligt er een grote opgave om de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar te houden, waarbinnen de Schipholcorridor een cruciale functie heeft. Deze corridor is een belangrijke vervoersader voor de MRA, maar ook binnen Nederland. Op het midden van de corridor ligt het internationale hart van Nederland: de Zuidas en Schiphol.

Ontwikkelingen

Langs dit deel van de corridor gaan de komende jaren ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de Zuidasdok, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en bedrijvigheid) in het gebied tussen Schiphol en Amsterdam Zuid en rondom Schiphol Plaza. Maar ook rond de andere knooppunten speelt veel, zoals nieuwe woningbouwlocaties, de Floriade in Almere en de ontwikkeling van Lelystad Airport. Verschillende gemeenten langs de corridor zijn al bezig met de ontwikkeling van hun stationsomgeving, zoals Almere Centrum, Hoofddorp en Leiden. Ook zijn er stations op de corridor die nog sterker kunnen worden ingezet als toegangspoort naar het directe achterland met recreatiegebieden en toeristische trekpleisters. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Oostvaardersplassen, Park 21 of de Vecht.  Het gaat er zowel om hoe de stationsomgevingen verder te ontwikkelen op knooppuntniveau als hoe op corridorniveau deze knooppunten in relatie tot elkaar verder te ontwikkelen: aanvullend en ook meer onderscheidend van elkaar.

Over welke deelopgaven gaat de verdere verkenning?

We gaan een aantal geconstateerde ruimtelijke(-economische) en mobiliteitsopgaven en ontwikkelingen langs de Schipholcorridor nader onderzoeken:

 1. Uitwerking per knooppunt;
 2. Verkenning doorwerking ontwikkelstrategie ENTER [NL] op de knooppunten (Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Zuid) en verder op de corridor (tussen Hoofddorp-Leiden en RAI-Lelystad);
 3. Groei van Schiphol in relatie tot de bereikbaarheid van Schiphol en rol OV-knooppunten;
 4. Groei en ontwikkelrichting van Almere in relatie tot ontwikkelingen elders op de corridor;
 5. Ontwikkeling Lelystad Airport in relatie tot kansen en doorwerking voor (knooppunten op) de Schipholcorridor;
 6. Gebruik P+R-locaties rondom OV-knooppunten;
 7. Toegangspoorten (recreatie en toerisme);
 8. Relatie Schipholcorridor met andere regio’s en corridors.

Uitkomsten uit de deelopgaven 2 tot 8 wordt meegenomen in de uitwerkingen per knooppunt onder opgave 1.

Waar dient deze verkenning toe te leiden?

De verkenningsfase leidt tot inzichten in keuzes en kansen per knooppunt die de ontwikkeling voor de korte, middellange en lange termijn bepalen. We houden daarbij rekening met de opgaven die op verschillende schaalniveaus  (lokaal, regionaal, corridorniveau, nationaal en zelfs internationaal) spelen. Deze staan in wisselwerking met elkaar en zijn bepalend voor de keuzes die worden gemaakt per specifiek OV-knooppunt.

Hoe ziet het vervolg van het traject voor de Schipholcorridor eruit?

Aan de verkenning wordt de komende periode gewerkt door betrokkenen vanuit de verschillende partijen onder leiding van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere.  De verkenningsfase is naar verwachting binnen een jaar voltooid, mede afhankelijk van andere programma’s met bijbehorende besluitvormingstrajecten. De uitkomsten van de verkenningsfase bepalen het vervolgtraject.  We verwachten dat dit leidt tot een actie- en uitvoeringsprogramma met daarin acties voor de korte, middellange en lange termijn met specifieke inzet vanuit verschillende partijen, dan wel tot afspraken over prioritering, investeringen of programmering vanuit de Metropoolregio Amsterdam.
Bron: Metropoolregioamsterdam.nl
Foto: Pixabay.com