AanZet 2024

Invest-NL: voor kansen die blijven liggen

Begin februari is Invest-NL in het leven geroepen. Het kabinet wil met de instelling investeringen stimuleren op terreinen waar nu kansen blijven liggen. Doel is dat ondernemers bij één loket terecht kunnen voor allerlei soorten kapitaal. De investeringsbank gaat verder in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Mobiliteit en de circulaire economie zijn voorbeelden van vraagstukken waar extra geld voor komt. Invest-NL heeft een kapitaal van 2,5 miljard euro. 
Nederland volgt met de oprichting van Invest-NL het voorbeeld van andere EU-landen, die al zo’n investeringsinstelling hebben. Dat schrijven de ministers Kamp (Economische Zaken), Dijsselbloem (Financiën) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer.

Invest-NL voor uiteenlopende financieringen

Minister Kamp: “Dankzij Invest-NL wordt het financieren van projecten makkelijker, kunnen ondernemers een garantie ontvangen die hen investeringszekerheid biedt en worden bedrijven geholpen met een exportkredietverzekering. Door dit bij één loket onder te brengen zorgen we voor meer duidelijkheid en maken we het ondernemers makkelijker.” Kamp vervolgt: “Invest-NL zorgt daarnaast voor meer durfkapitaal voor startende en doorgroeiende bedrijven en voor een betere toegang tot Europese financiering.”

Kabinet trekt investeringen los met oprichting Invest-NL

Nu is het nog zo dat veel bedrijven en projecten vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen, moeilijk aan financiering komen. Invest-NL gaat dat probleem verhelpen met het bestaande financieringsinstrumentarium en met de kapitaalstorting van 2,5 miljard euro. Dat zal ook leiden tot een hefboom: meer financiering vanuit institutionele beleggers en Europese fondsen en programma’s.
Minister Dijsselbloem: “Nederland heeft een stevige economische crisis achter de rug. Dit jaar groeit de economie met ruim 2 procent en zal de begroting naar verwachting weer in evenwicht zijn. Het is nu zaak dat vast te houden en voldoende te investeren, zodat onze economie sterk blijft en we de omslag naar een duurzame economie gaan maken. Met Invest-NL gaan we investeringen lostrekken op terreinen waar kansen blijven liggen.”

Voor wie en voor wat

Invest-NL gaat allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden. Denk aan: energie (bijvoorbeeld geothermie en laadpalen voor elektrische auto’s), verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL.
De instelling gaat ook start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.

Wereldwijde vraagstukken

Ten derde zal Invest-NL internationaal opererende Nederlandse bedrijven ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen, met nadruk op bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken. De Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) gaat daartoe een joint venture aan met Invest-NL. Ook exportverzekeraar Atradius Dutch State Business wordt aan Invest-NL verbonden.
Minister Ploumen: “Er zijn de komende jaren enorme investeringen nodig om de internationale klimaat- en ontwikkelingsdoelen te behalen. Nederlandse bedrijven hebben de kennis en kunde in huis om andere landen hierbij te helpen. Maar nog te vaak lukt het hen niet financiering te vinden voor kansrijke buitenlandse projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Met Invest-NL gaan we bedrijven begeleiden bij het ontwikkelen van de juiste projecten en bij het vinden van financiering. Zo kunnen we zorgen voor meer banen hier en meer duurzame ontwikkeling daar.”

Invest-NL is aanvullend en aanjagend

Invest-NL werkt aanvullend aan wat banken en pensioenfondsen doen en kan indien nodig risicokapitaal verstrekken aan ondernemingen. Invest-NL wordt een privaatrechtelijke staatsdeelneming. De Staat is de enige aandeelhouder en stort jaarlijks kapitaal in Invest-NL. Dit wordt vanaf 2017 opgebouwd naar 2,5 miljard euro. Het kabinet gaat het voorstel voor Invest-NL de komende maanden verder uitwerken en streeft ernaar om de instelling begin 2018 operationeel te hebben. Met de aangekondigde oprichting voldoet het kabinet aan een toezegging gedaan op Prinsjesdag.

Meer lezen over Invest-NL kan hier.

Geef een reactie