wagenpark monitor

Reageer nu op voorstel vrachtwagenheffing kabinet

Het Ministerie van IenW bereidt, in navolging van onze buurlanden, een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing voor. Binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens betalen per kilometer, op autosnelwegen en een aantal andere wegen (met name N-wegen). De hoogte wordt bepaald door milieueigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. De nettoinkomsten worden gebruikt voor belastingverlaging en innovatie en verduurzaming van de sector. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord. Het is nu mogelijk om te reageren op de plannen via een zogeheten internetconsultatie. 

Uw eigen inzichten delen over de plannen voor een vrachtwagenheffing kan tot 7 augustus 2019 via overheid.nl. De conceptregeling vindt u hier (scrollen naar onderaan de pagina).

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Houders van binnenlandse en buitenlandse motorrijtuigen bedoeld voor het vervoeren van goederen (vrachtwagens) met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg;
  • Houders van opleggertrekkers waarvan het trekkend voertuig een toegestane maximummassa van minder dan 3.500 kg heeft maar met getrokken voertuig als samenstel een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg heeft (BE-trekkers).

Dit wetsvoorstel biedt de grondslag voor een heffing voor vrachtwagens. De doelstellingen van de vrachtwagenheffing zijn:

  • Binnen- en buitenlands vrachtverkeer laten betalen voor het gebruik van de weg, door de omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per gereden kilometer. Zo gaat het vrachtverkeer meer dan nu betalen voor gebruik van de weg.
  • Innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. In het regeerakkoord is afgesproken dat inkomsten van de vrachtwagenheffing in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door, naast verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s, gelden aan te wenden voor innovatie en verduurzaming.

De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle autosnelwegen (A-wegen) en een aantal andere wegen (met name N-wegen). Dit zijn met name die N-wegen waarop naar verwachting uitwijkend vrachtverkeer van substantiële omvang zou ontstaan, als de heffing alleen op autosnelwegen zou gelden.

Het bedrag van de heffing in het wetsvoorstel is afhankelijk van gewichtsklasse van het voertuig en de milieueigenschappen (euro-emissieklasse) en is gemiddeld circa € 0,15 (prijspeil 2018) per gereden kilometer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De vrachtwagenheffing gaat zorgen voor een omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per afgelegde kilometer. Zo gaat het binnen- en buitenlands vrachtverkeer meer dan nu betalen voor gebruik van de weg.
De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector.

Het te beprijzen wegennet is zodanig gekozen, dat wegen waarop uitwijk van vrachtverkeer wordt verwacht zoveel mogelijk aan dat wegennet zijn toegevoegd. Om dit te bereiken is afgestemd met regionale wegbeheerders met gebruikmaking van modelstudies en hun kennis van de lokale situatie en omgeving.

Na invoering van de vrachtwagenheffing zal het vrachtverkeer gemonitord worden. In spoedeisende gevallen kan een eventuele uitwijkroute snel via de spoedregeling worden opgenomen in het heffingsnetwerk.
Voor meer informatie, zie ook www.vrachtwagenheffing.nl.

Waarop kunt u reageren?

Tot en met 7 augustus kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting worden gereageerd. Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd een reactie te plaatsen.