logistiek circulaire economie

Regio zet alle zeilen bij voor de circulaire economie


Bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan de overgang naar een circulaire economie een flinke boost geven. “Circulair is nuttig en haalbaar, maar vraagt om samenwerking”, blijkt uit de Ruimtelijk-Economische Verkenning Westas. De brede verkenning is vandaag verschenen. Er blijkt mede uit dat onze regio de ambitie en de middelen heeft om de proeftuin voor de circulaire economie te worden.
Kenners weten inmiddels wel wat er bedoeld wordt met de Westas. Het is de circulaire en geografische variant op de Zuidas, het bruisende financieel-zakelijke centrum van Amsterdam. De Westas loopt van de haven in Amsterdam via Schiphol naar Greenport Aalsmeer, drie logistieke hubs van wereldformaat. Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk, is de vierde logistieke hub die door de Westas verweven zit; de digitale gateway Amsterdam.

REVW: circulair is onvermijdelijk

De hubs maken deel uit van een consortium van bedrijven en landelijke, provinciale en lokale overheden dat de Ruimtelijk-Economische Verkenning Westas (REVW) heeft laten opstellen. Uitgangspunt van de REVW is dat de overgang naar een circulaire economie onvermijdelijk is. De consument vraagt er om, grondstoffen worden schaars, de leefbaarheid staat onder druk en toch willen we economisch kunnen blijven groeien.

Randvoorwaarden voor groei door overstap naar circulair

De REVW begint met de vraag: “Is de transitie naar een circulaire economie nuttig en haalbaar (in de Metropoolregio Amsterdam)? Zo ja, wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle overgang?” Het antwoord is ja, mits er goed wordt samengewerkt en zaken worden afgestemd. Een integrale, regionale aanpak waar alle partijen bij betrokken zijn, is nodig. Zo moet over de randvoorwaarden voor groei goed worden nagedacht. Circulair produceren vraagt om een (her)inrichting van fysieke ruimte en het opnieuw organiseren van goederenstromen.

Wat vindt het bedrijfsleven

De REVW bevat een uitgebreide marktconsultatie, een overzicht van circulaire werklocaties in de regio en een vooruitblik op de Metropoolregio Amsterdam in 2030. Vanuit marktperspectief zijn zaken geïnventariseerd als vestigingseisen van bedrijven, wet- en regelgeving en de internationale concurrentiepositie van de MRA. Hier zijn de randvoorwaarden voor samenwerking afgetast. Gebleken is dat bedrijven vooral willen weten waar ze aan toe zijn met de overheidspartners. Ze verwachten dat samenwerking zal leiden tot een betere regelgeving. Ook kan de overheid actief een rol spelen in het aantrekken va nieuwe (internationale) bedrijven.

Vier transitiepaden

Voor de REVW is verder een quickscan uitgevoerd van initiatieven op het vlak van grondstoffen (bouwmaterialen en biomassa), energie, logistiek en informatie. “ Die leert dat bij de vier logistieke hubs op deze terreinen al veel gebeurt, maar dat er nog kansen voor versnelling zijn.” De vier terreinen zijn de transitiepaden waar de komende jaren op wordt ingezet om een versnelling van de overgang naar een circulaire economie te realiseren.

Aan de slag

De REVW lijkt vooral een leidraad voor alle partijen om actief de regie te nemen in de transitie naar een circulaire economie. Nu de verkenning gereed is, gaat iedereen aan de slag, individueel en samen. Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en oud-voorzitter van de werkgroep Circulaire Westas: “De komende periode staat in het teken van het concreet vormgeven van de Westas-samenwerking voor het vervolg. Van praten naar doen, zodat we de transitie naar de nieuwe economie kunnen starten.”
Foto: uit het Nationale Grondstoffenakkoord/Nienke Elenbaas.

Geef een reactie