state region amsterdam

Wat wil de nieuwe coalitie Noord-Holland met de logistiek

Vlak voor de zomer hebben de nieuwe coalities in de provincies Noord-Holland en Flevoland een akkoord gesloten voor de komende bestuursperiode. Wat welke afspraken zijn gemaakt voor 2019-2023 en wat betekenen ze voor de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam? AmsterdamLogistics.nl nam de afspraken onder de loep. Allereerst Noord-Holland.

Duurzaam doorpakken! heet het akkoord dat de coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en Partij van de Arbeid in Noord-Holland heeft opgesteld. “We maken ons sterk voor een duurzame, bereikbare, leefbare en innovatieve provincie”, beloven de vier partijen. Ze hebben dit uitgewerkt in zes hoofdstukken: klimaat, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied, openbaar bestuur en financiën. We bekijken het programma vanuit de transport- en logistieke invalshoek:

Klimaat/energie

De energietransitie biedt kansen voor de Noord-Hollandse economie, maar is ook een flinke opgave met urgentie. “Om onze klimaatambities te realiseren zetten we stevig in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie (wind, zon, blauwe energie), innovatie en samenwerking met onze partners…. Waterstof heeft veel potentie als duurzame energieoplossing voor personen- en vrachtvervoer. De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen zich ontwikkelen tot energiehavens voor het onderhoud van de windparken op zee en de productie en opslag van waterstof.”

Bereikbaarheid/mobiliteit

De coalitie wil investeren in alle vervoersmodaliteiten, maar met nadruk op fiets en OV. De voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9 wordt verder onderzocht en het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. Vooral het goederenvervoer over water moet een boost krijgen, schrijft de coalitie. “Wij willen het goederenvervoer over water actief stimuleren als duurzaam alternatief voor goederenvervoer over de weg. Hiermee dragen we bij aan een transitie in het goederenvervoer. Dit willen we bereiken door het behouden en uitbreiden van watergebonden logistieke bedrijventerreinen en laad- en loskades. Wij stellen een netwerkregisseur aan voor een periode van twee jaar. Ook onderzoeken we of aansluiting mogelijk is bij de Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens. Ten slotte verkennen we, samen met gemeenten, of Kernnet het ruimtelijke ordeningsprincipe kan worden voor ontwikkellocaties.”

Luchthaven Schiphol als aanjager van de economie krijgt een aparte vermelding. Het overleg op nationaal niveau is sturend: “deze collegeperiode volgen we de nationale ontwikkelingen nauwgezet. Voor toekomstige ontwikkelingen blijven een aanzienlijke inzet van stillere en schonere vliegtuigen en substantieel minder nachtvluchten de voorwaarden waaraan Schiphol moet voldoen, alvorens de luchthaven zich gematigd en in balans met de leefomgeving binnen de gemaakte afspraken kan ontwikkelen. We zien dat Schiphol zich steeds meer ontwikkelt tot een knooppunt voor verschillende manieren van vervoer. Mede in dat licht zijn wij voorstander van de substitutie van vliegtuig naar trein voor korte afstanden en het creëren van ruimte voor internationale treinen.”

De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 blijft leidraad voor de ambities ten aanzien van woningbouw en havengebonden bedrijventerreinen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Leefbaarheid en economie

De provincie zet in op een duurzame economische groei met oog voor de leefbaarheid. Ondernemers worden gestimuleerd om de overgang naar een circulaire economie te maken, onder meer met fondsen en subsidies gericht op innovatie, verduurzaming en CO2-reductie. Er komt een platform waar kennis hierover gedeeld kan worden en belemmeringen worden weggenomen. De coalitie wil een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers in Noord-Holland: “Een nationaal en Europees gelijk speelveld is hierbij van groot belang. We stellen geen strengere normen, maar stimuleren bedrijven om duurzame maatregelen te nemen. De provincie ondersteunt het vestigingsklimaat door in te zetten op goede bereikbaarheid, goede ruimtelijke ordening en een gezonde leefomgeving. Om de verduurzaming van de economie te versnellen, ondersteunen en stimuleren we over de volle breedte duurzame innovatie. Hiervoor stellen we middelen beschikbaar.” Ook in de digitale infrastructuur wordt geïnvesteerd zodat die groei kan ondersteunen. Voor de HR-ondersteuning of liever een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt streeft de coalitie naar samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden, onder meer financieel ondersteund vanuit het Regionaal Investeringsfonds.

Financiën

Over de begroting en de middelen is de coalitie kort. “Nieuw beleid zal altijd meerjarig gedekt moeten zijn en is uitsluitend mogelijk als sprake is van structureel hogere inkomsten of lagere lasten” Een belofte is er ook: “De provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd.”

Coalitie Noord-Holland, gedeputeerden relevant voor de logistiek

Arthur van Dijk (VVD): commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Tekin (PvdA): Mobiliteit, Leefbaarheid, Luchtvaart en Schiphol

 

 

 

 

 

 

 

Zita Pels (GroenLinks): Financiën, Circulaire economie en Zeehavens

 

 

 

 

 

 

 

Cees Loggen

Cees Loggen (VVD): Ruimtelijke ordening, Water en Water als economische drager

 

 

 

 

 

 

Jack van der Hoek (D66): Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Europa

 

 

 

 

 

 

 

Edward Stigter (GroenLinks): Klimaat en energie