nwo artificial intelligence

Call TKI Dinalog voor artificial intelligence in de logistiek

De toepassing van ‘Artificial Intelligence in dynamische logistieke processen en supply chains’ en ‘Disruption management en resilience in de logistiek’ zijn de 2 onderwerpen van deze nieuwe TKI PPS toeslagcall.

Deze call voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren. Deze call volgt de structuur van het Actieprogramma en de Kennis en Innovatieagenda van het TKI Logistiek.

Financiering

Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 1.000.000 euro. Binnen het TKI Dinalog en specifiek deze call is gekozen voor de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op toegepast / industrieel (R&D) onderzoek.
  • Per indiener kan er maximaal 1 aanvraag ingediend worden.
  • Hiervoor is maximaal door TKI Dinalog toe te kennen aan TKI-toeslag: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar).
  • In deze call is er een uitzondering voor het onderwerp ‘Artificial Intelligence’. Voor dit onderwerp is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar).

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Coronamaatregelen

Het bestuur van het TKI heeft voor deze call bijzondere cofinancieringseisen ingesteld. Deze staan beschreven in de call-tekst.

Deadline call for proposals

Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 11 december 2020 (24.00 uur). Projecten kunnen daarbinnen te allen tijde en doorlopend worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?

De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met ons op info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00

De relevante documenten behorende bij deze call zijn: