industrietafel nzkg

Industrietafel NZKG voortvarend met broeikasgasvermindering

De industrietafel Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft haar huiswerk klaar voor het af te sluiten landelijke klimaatakkoord. In twee documenten zijn eind december de voorstellen gepresenteerd om te komen tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen in 2030. Deelnemers aan de industrietafel NZKG zijn onder meer KLM (synthetische kerosine), Tata Steel, de gemeentes Amsterdam en Velsen, Haven Amsterdam, Liander en de Dutch Data Association.

Op uitnodiging van het kabinet hebben meer dan 100 organisaties met elkaar verkend wat er nodig is om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met zeker 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. De besprekingen tussen Rijk, lagere overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven, vonden plaats aan vijf sectortafels en subtafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit.

De verschillende tafels hebben voorstellen ingediend voor mogelijke maatregelen en instrumenten om de beoogde CO-2 reductie te bereiken. De regionale industrietafel NZKG heeft deze voorstellen samengevat in de documenten ‘NZKG vliegwiel‘ en ‘NZKG projecten‘.

Volgende stap plannen industrietafel NZKG

De volgende fase in het proces is dat het kabinet de voorstellen aan het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorstuurt om het effect op de CO-2 reductie door te rekenen. Daarna gaan de partijen over op ondertekening van het akkoord . De uitvoering van het akkoord vindt in de verschillende regio’s plaats.

Bron: Portofamsterdam.nl.