factsheet elektrisch

Minder CO2-uitstoot door verkeer in Noord-Holland en Flevoland

Meer woningen bij openbaarvervoerknooppunten, een beter fietsnetwerk, thuiswerken en zero-emissiezones voor vrachtwagens. Met dit soort maatregelen willen de overheden in Noord-Holland en Flevoland de CO2-uitstoot door verkeer met minimaal 20% verminderen. Dat staat in de eerste versie van het Regionaal Mobiliteitsplan Noord-Holland en Flevoland. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma is de uitwerking van het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord is door alle provincies en gemeenten ondertekend. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is de uitwerking van het landelijke Klimaatakkoord voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. Beide provincies hebben samen met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een eerste concept opgesteld. Daarvoor is input gevraagd aan alle gemeenten in dit geografische gebied.

Op 24 september organiseren beide provincies, de VRA en de gemeente Amsterdam een webinar, speciaal voor raads- en statenleden over het Regionaal Mobiliteitsprogramma.

Van Klimaatakkoord tot Regionaal Mobiliteitsplan

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland 49% lager ligt dan in 1990. Dat vraagt om maatregelen op het gebied van elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, landbouw/landgebruik en mobiliteit. Het verkeer is in Nederland verantwoordelijk voor 18% van de totale CO2-uitstoot. Dit is exclusief zee- en luchtvaart. In Noord-Holland en Flevoland moet de CO2-uitstoot door het verkeer minimaal 20% afnemen om het doel van het Klimaatakkoord te halen. Door samen op te trekken sluiten maatregelen beter op elkaar aan en versterken zij elkaar, waardoor de CO2-uitstoot nog effectiever vermindert.

Minder kilometers op fossiele brandstof

“Het gaat erom dat we met elkaar steeds minder kilometers reizen op fossiele brandstof. Dat kan door het gebruik van andere vervoermiddelen te stimuleren, zoals de elektrische auto, de fiets of het openbaar vervoer”, licht Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, toe. In deze eerste versie van het Regionaal Mobiliteitsprogramma staan maatregelen zoals het bouwen van woningen bij ov-knooppunten, het verbeteren van het fietsnetwerk, het stimuleren van thuiswerken en het instellen van zero-emissiezones voor logistiek.

Het RMP vormt de basis om de mobiliteit in Noord-Holland en Flevoland duurzaam te maken. De komende maanden worden de opmerkingen en aanbevelingen van partner-organisaties op dit concept verwerkt. Tegelijkertijd wordt in kaart gebracht welke concrete maatregelen nodig zijn, zodat het verkeer in Noord-Holland en Flevoland schoner wordt.

Proces

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben het ‘concept-Regionaal-Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland’ op 1 september naar haar Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid gestuurd. De leden van deze Statencommissie hebben in januari aangegeven nauw betrokken te willen blijven bij de totstandkoming van het plan. GS vragen de commissieleden om het concept te bespreken en eventuele suggesties te doen met betrekking tot de inhoud. Het definitieve plan wordt in het voorjaar van 2021 door GS vastgesteld en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Alle partners van het RMP doorlopen een besluitvormingsproces passend bij hun organisatie en hun relatie tot het RMP.