lelystad airport

Start zienswijzeprocedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Lelystad Airport

De ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport.

Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd:

  • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van de MER;
  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit;
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het Luchthavenbesluit;
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
  • Een aantal beperkingengebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de eerste fase wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Luchtvaartgids (zie de Kamerbrief van 28 november 2018  ).

Zienswijzeperiode

De zienswijzenprocedure begint in verband met de kerstvakantie op 11 januari 2019. Tot en met 21 februari 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend. IenW publiceert de start van de zienswijzenprocedure in de Staatscourant en verschillende regionale en huis-en-huisbladen. Met een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit en de onderliggend geactualiseerde MER met addendum. Op de website Platformparticipatie.nl leest u vanaf 11 januari hoe u een zienswijze kunt indienen en wat er met uw zienswijze gebeurt.

Op basis van de uitkomsten van de zienswijzenprocedure en na afronding van de voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna zal het kabinet alle relevante informatie in samenhang beoordelen.

Informatiebijeenkomsten

IenW organiseert tijdens de zienswijzenperiode informatiebijeenkomsten in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u aan medewerkers van IenW uw vragen stellen over het ontwerpbesluit en de onderliggend MER. Op de website platformparticipatie.nl staat vanaf 11 januari aangegeven waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden en hoe u zich kunt opgeven.

Brief aan de Kamer

De minister van IenW heeft op 14 december 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit. U vindt de brief aan de Kamer en het ontwerpbesluit hier .